Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Dagordningar

 

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 2022-03-03 kl. 15-16
Plats: Extra styrelsemöte på distans     

Vilhelmina kommun

Ordinarie

Viveka Abramsson, S        

Magnus Johansson, S

Annika Andersson, C

Jonny Kärkkäinen, KD

 

Ersättare

Helen Johansson, S

Birgitta Ohlsson, S

Mona Malmbo, C

Inez Abrahamzon, Fi

 

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)

Per-Daniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

Karin Malmfjord (S)

 

Ersättare

Hans-Peter Carlsson (L)

Bo-Anders Johansson (S)

Emilia Ronnhed (V)

Veronika Håkansson (M)

 

Övriga

Eva Flodin Förbundschef

Per Lindberg

Marie Mattsson

  1. Beslutsärende, upprop och val av sekreterare och justeringsperson för dagens sammanträde.

 

  1. Fasthållande av dagordning

 

  1. Godkännande av förbundsordning/stadgar för SLG-se bilaga version 23 feb

 

  1. Firmatecknare för förbundet.

Skrivelser, avtal och andra framställningar till extern part, som beslutas av direktionen, ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, eller förbundschefen, om inte direktionen bestämmer annat.

Beslut: Gällande fall där det efterfrågas underskrift av firmatecknare såsom speciella ärenden, avtal, överenskommelser eller andra handlingar som ska undertecknas som en följd av ett annat beslut äger följande rätt att agera firmatecknare för Södra Lapplands gymnasieförbund:

Förbundschef Eva Flodin

Styrelseordförande Anders Persson

Vice ordförande Viveka Abrahamsson

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 2022-02-16 09.00-12.00
Plats: Sammanträde på distans
Länk: se separat inbjudan

Vilhelmina kommun
Ordinarie
Viveka Abramsson, S
Magnus Johansson, S
Annika Andersson, C
Jonny Kärkkäinen, KD

Ersättare
Helen Johansson, S
Birgitta Ohlsson, S
Mona Malmbo, C
Inez Abrahamzon, Fi

Storumans kommun
Ordinarie
Anders Persson (C)
Per-Daniel Liljegren (KD)
Peter Åberg (S)
Karin Malmfjord (S)

Ersättare
Hans-Peter Carlsson (L)
Bo-Anders Johansson (S)
Emilia Ronnhed (V)
Veronika Håkansson (M)

Övriga
Eva Flodin Förbundschef
Per Lindberg
Marie Mattsson

1. Beslutsärende, upprop och val av sekreterare och justeringsperson för dagens sammanträde.

Fasthållande av dagordning

Föregående protokoll

2022-12-08 bilaga 7

Regelbunden rapportering till styrelsen

Information från tjänstepersonerna

Administrativa rutiner – se bilaga 1
Ny förbundschef
Rekryteringar
Ersättningsnivå till säteskommunen, information
Digitalt ekosystem

Arvodesreglementet
Se bilaga 1
Storumans reglemente bilaga 2
Vilhelminas reglemente bilagor 3,4

Uppdaterad förbundsordning
Se bilaga 5
Per-Daniel Liljegrens kommentarer se bilaga 6

Systematisk kvalitetsarbetet
Uppdra åt förbundschef att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanträdesplan
Beredningsmöte/AU/Styrelsemötet

Delegationsordningen
-Ta fram underlag vilka ärenden som ska delegeras och vem som ska ha rätt att fatta beslut i annans ställe.
Bilagor 1–7