Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE)

För att underlätta samarbetet mellan skolhuvudmän och kommuner i länet och övriga landet och för att säkerställa att lagkravet kring informationsplikt mellan skolhuvudmän och hemkommun kan uppfyllas finns kontaktuppgifter för medlemskommunerna Storuman och Vilhelmina i Södra Lapplands Gymnasieförbund nedan. Skollagen kap 15


Information till hemkommunen

15 § När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än
hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen.

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande
utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002)


Elevs byte av studieväg och/eller skola, studieavbrott eller studieuppehåll och interkommunal ersättning, IKE, avhopp,
mottagare av information med mera.

Kontaktperson

Anna Sandberg

Huvudadministratö
r
Tfn: 095114258

E-post: anna.sandberg@edu.sgy.se

Mer information – Interkommunal prislista