ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Protokoll

Protokoll som PDF

Protokoll 20220831

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Tid: 20220831 9.0012.00 (avslutades kl.11.00)

Plats: Direktionsmöte på distans

Kallade och närvarande (överstruket ej närvarande)

Vilhelmina kommun
Ordinarie
Viveka Abramsson, S

Annika Andersson, C

Jonny Kärkkäinen, KD Avvek 10.15

Helen Johansson, S

Ersättare

Birgitta Ohlsson, S ersätter för Helen Johansson

Mona Malmbo, C

Inez Abrahamzon, Fi


Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)

PerDaniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

Karin Malmfjord (S)

Ersättare

HansPeter Carlsson (L)

BoAnders Johansson (S)

Emilia Ronnhed (V)

Veronika Håkansson (M)

Övriga

Eva Flodin Förbundschef

Marie Mattsson

SLG Protokoll 220831

(Signerat, SHA-256 855EA528BEE1682FF96AAE31B54C563C614E3F5F654CF37AE77CE910C4453694)
Sida 1 av 4

Protokoll 20220831
Mötet startade med information av Christer Staaf och Niklas Vilhelmsson nuläget
gällande det ekonomiska läget.

1. Upprop och val av justeringsperson för dagens sammanträde.

Beslut: Till justerare valdes Viveka Abramsson

2. Fastställande av dagordning

Beslut: dagordningen fastställdes

3. Information

Rektor

Information organisation och lägesrapport verksamheter

Dimensionering gymnasieskola konsekvenser och förarbete

Förstelärare hantering och plan

Policys och avtal utifrån inrangeringsavtal hantering och tidsplan.
Påbörjade projekt som fortlöper
Inlandsmässan
Arbetsmiljöpolicy
Klagomålshanteringsrutin (Bilaga 1)
Registrering IVO

Beslut: Att notera informationen

4. Ekonomi

När det gäller den praktiska hanteringen av budget 22 och 23 finns behov av
att klarlägga hur stadgarna ska tillämpas. Den månadsrapport som lämnats in
för Malgomajskolan avseende juli 22 påvisar underskott i relation till
periodiserad budget. Delårsredovisning inväntas 9/9. KFM Vilhelmina har
beslutat att bevilja utbildningsnämndens prioritering gällande fler elever
procentuellt på yrkesprogram summa 4 100 000. Detta täcker inte hela det
behov som Malgomajskolan beskrivit för att bedriva verksamhet i nuvarande
omfattning 2023.

Beslut:

Att uppdra till förbundschef att förtydliga tillämpning av stadgar, med avseende på
hantering av kostnadsfördelning i budget 22/23.

Att uppdra till förbundschef att analysera och sammanställa delårsredovisningen
samt konsekvenser och kostnadsutveckling för Malgomajskolan till direktionen
gällande prognosen 2022.

Att uppdra till förbundschef att bereda konsekvenser av budget 2023.

Att ovanstående uppdrag ska redovisas till direktionsmötet 221007.

SLG Protokoll 220831

(Signerat, SHA-256 855EA528BEE1682FF96AAE31B54C563C614E3F5F654CF37AE77CE910C4453694)
Sida 2 av 4

Protokoll 20220831
5. Mötesplan

Beslut:
Att fastslå mötesdatum enligt reviderat förslag.
15/9
Beredningsmöte
20/9
AU kl.911
7/10
Direktionsmötet kl. 915 (lunch 1213)
24/11
Beredningsmöte
1/12
AU kl.1415
14/12
Direktionsmöte kl.912
6.
Revidering av delegationsordning.
Beslut:

Att revidera delegationsordning avseende punkten ekonomi och upphandlingsfrågor
punkt 3 enligt förslag.

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 202205-12 kl. 0912

Plats: Extra styrelsemöte på distans

Kallade

Vilhelmina kommun

Ordinarie
Viveka Abramsson, S
Helen Johansson, S
Annika Andersson, C
Jonny Kärkkäinen, KD

Ersättare

Mona Malmbo, C

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)
Per-Daniel Liljegren (KD)
Peter Åberg (S)- lämnade mötet 11.17, Mona Malmbo går in som ersättare
Karin Malmfjord (S)

Ersättare

Övriga
Eva Flodin Förbundschef
Per Lindberg
Marie Mattsson
Protokoll SLG 20220512

Protokoll
1. Upprop och val av justeringsperson för dagens sammanträde.
– Styrelsen för Södra Lapplands Gymnasieförbund valde Annika Andersson till
justerare.
– Ordförande, sekreterare samt justerare signerar protokollet.
– Samtliga kallade, överstrukna deltog ej.
2. Fastställande av dagordning
– att anta dagordningen enligt förslag, med ändring att punkt 3 som utgår.
– att tillägga i punkt 4 Regionvästerbottens delegation.
3. Föregående protokoll
– 2022-03-03 bilaga 5
4. Regelbunden rapportering till direktionen
Regionvästerbottens delegation
– att Södra Lapplands Gymnasieförbund nominerar ordförande och
viceordförande i direktionen.
5. Information från tjänstepersonerna
Information av förbundschef Eva Flodin.
– Ekonomi
– IT
– Elevunderlag
– Marknadsföring
– Arbetsmiljöpolicy
-att notera information.
6. Utnämning av skolchef
– att direktionen utser Eva Flodin till skolchef enligt 2 kapitlet 8 a § skollagen.
7. Läsårstider
– att för läsåret 2022/2023 besluta läsårstider som följer Storumans
respektive Vilhelminas läsårstider för grundskolan.                                                     8. Systematiskt kvalitetsarbete
– att besluta årshjul och prioriterade förbättringsförslag enligt
sammanställning.
– att göra ett tillägg till utvecklingsområden som inbegriper fokus på lärande
och lärprocesser.
9. Delegationsordningen
– att upprättat förslag till delegationsordningen för Södra Lapplands
Gymnasieförbund fastställs med följande justeringar.
Ekonomi
– att justera upp till 10 prisbasbelopp.
Trygghet och studiero
– att stryka punkt 5, detta regleras i lagen.

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 20220303 kl. 1516

Plats: Extra styrelsemöte på distans

Kallade

Vilhelmina kommun

Ordinarie

Viveka Abramsson, S

Magnus Johansson, S

Annika Andersson, C

Jonny Kärkkäinen, KD

Ersättare

Helen Johansson, S

Birgitta Ohlsson, S

Mona Malmbo, C

Inez Abrahamzon, Fi

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C) Ordförande

PerDaniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

Karin Malmfjord (S)

Ersättare

HansPeter Carlsson (L)

BoAnders Johansson (S)

Emilia Ronnhed (V)

Veronika Håkansson (M)

Övriga

Eva Flodin Förbundschef

Per Lindberg

Marie Mattsson

Protokoll SLG 20220303

Protokoll
1. Beslutsärende, upprop och val av sekreterare och justeringsperson för dagens
sammanträde.

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund valde Marie Mattsson till sekreterare
och PerDaniel Liljegren valdes till justerare.

Ordförande, sekreterare samt justerare signerar protokollet.

Samtliga kallade, överstrukna deltog ej.

2. Fasthållande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av förbundsordning/stadgar för SLGse bilaga version 23 feb

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget till förbundsordning/stadgar.

4. Firmatecknare för förbundet.

Beslut: Gällande fall där det efterfrågas underskrift av firmatecknare såsom speciella
ärenden, avtal, överenskommelser eller andra handlingar som ska undertecknas
som en följd av ett annat beslut äger följande rätt att var för sig rätt att agera
firmatecknare för Södra Lapplands gymnasieförbund:

Förbundschef Eva Flodin

Styrelseordförande Anders Persson

Vice ordförande Viveka Abrahamsson.

Styrelsen beslutar att Förbundschef Eva Flodin även i övrigt har rätt att skriva på de
avtal som är aktuella för verkställighet av styrelsens beslut fram tills det ny
delegationsordning har antagits.

Beslutet förklarades direkt justerat.

5. Tillsättande av dataskyddsombud. Förslag till beslut; Isak Nyström

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget Isak Nyström som nytt dataskyddsombud
för SLG.

6. Övriga frågor/information

Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande

Ordförande Anders Persson förklara mötet för avslutat och tackar alla för de kunde
ställa upp med så kort varsel

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 20220216 09.0012.00

Plats: Sammanträde på distans

Länk: se separat inbjudan

Kallade

Vilhelmina kommun

Ordinarie

Viveka Abramsson, S

Magnus Johansson, S

Annika Andersson, C

Jonny Kärkkäinen, KD

Ersättare

Helen Johansson, S

Birgitta Ohlsson, S

Mona Malmbo, C

Inez Abrahamzon, Fi

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)

PerDaniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

Karin Malmfjord (S)

Ersättare

HansPeter Carlsson (L)

BoAnders Johansson (S)

Emilia Ronnhed (V)

Veronika Håkansson (M)

Övriga

Eva Flodin Förbundschef

Per Lindberg

Marie Mattsson

Christer Staaf
Skolchef Vilhelmina kommun avvek 9.5011.15
Samtliga kallade listade,
överstrukna deltog ej.

Protokoll
1. Beslutsärende, upprop och val av sekreterare och justeringsperson för dagens
sammanträde.

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund valde Marie Mattsson till
sekreterare och PerDaniel Liljegren valdes till justerare.

Ordförande, sekreterare samt justerare signerar protokollet.

Ordförande har problem med uppkoppling, ifall ordförande får fortsatt problem så tar
Jonny Kärkkäinen vid.

2. Fasthållande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Föregående protokoll

20221208.1.1.1 bilaga 7 godkändes och lades till handlingarna

4. Regelbunden rapportering till styrelsen

Eva redogör att rapportering till styrelsen ska vara en stående punkt i dagordningen
Just nu finns inget att rapportera.

5. Information från tjänstepersonerna

Administrativa rutiner se PP bilaga 1

Dokumentation

Protokoll lagras och signeras i Vilhelmina kommuns arkiv samt SLG Team

Protokoll lagras också i Storumans kommuns arkiv

Kungörelser

Protokoll och kallelser läggs ut på kommunernas hemsida och SLG:s egen
hemsida,
https://sgy.se/
Annika informerar hur hon gör SLG:s protokollen tillgänglig för
kommunstyrelsen via delgivning. Ulrika Österström kommunskanslist.

Protokoll SLG 220216

Protokoll
Information från förbundschef Viktiga datum

1/7 Ny huvudman (Förbundschef blir även skolchef)

Statsbidrag

Ansökningar ex. förnya NIU i Storuman och Tärnaby in i SLG

Ansvarsfrågor som står i skollagen som skolchef

Viktigt att notera att huvudmannaskapet för gymnasieutbildningen i våra
kommuner kvarstår hos kommunerna till 30/6 därefter tar SLG över som
huvudman den 1/7

14/8 Inrangering personal

Uppe alla administrativa system

Police och avtal tecknade, för arbetsgivare ansvaret,
personalfrågor

IT system, elever/personal

22/8 Eleverna börjar

Rekryteringar

21/3 Rektor Luspengymnasiet/TAG Tomas Nybrand

Gemensam schemaläggare har varit ute för sökning, men rekryteringen är
pausad för tillfället. De tre rektorerna ska ha en dialog hur man ska strukturerar
arbetet runt det gemensamma schemat.

Ersättningsnivå till säteskommunen, information

Konsortieavtalet bilaga1 ger de ekonomiska förutsättningar för förbundet. Där
finns en post som dras från förbundet som en avgift till säteskommunen. Den
posten är inte färdigbehandlad huvudsakligen för IT kostnader. Detta arbete
fortsätter med ITchef Jonas Örnberg i Vilhelmina kommun eftersom det är där
som SLG kommer att extrakostnader, se “Digitalt ekosystem”

Protokoll
Digitalt ekosystem

Nätverkslösningar mellan Vilhelmina och Storuman

Lystkom och dialog runt hantering. Projekt via IT Vilhelmina

Skoladministrativa system och personuppgiftshantering

System för personaladministration

Befarad kostnadsökning under övergångsperiod gällande ITkostnader.

Antagningsläget

Malgomaj

Malgomajskolan:

82 st sökande i förstahandsval (samt 5 st elever på väg för IMprogram,
Första rummet, (62 elever åk 9 Hbsk, 3 st fjällskolorna)

(Ingen elev på Hbsk har sökt program motsvarande vad vi erbjuder på annan
ort.)

37 st sökande från andra kommuner (Storuman, Vindeln, Åsele och Dorotea)

Dorotea 13 st förstahandssökande = markant ökning.

Åsele 17 st förstahandssökande.

Storuman 6 st förstahandssökande

Luspengymnasiet

Luspen har 22 (av 42 åk 9) förstahandssökande från Storuman samt 5
utifrån. I budget är det räknat med 30 egna och 2 utifrån Tot 32

Eleverna från Storuman/Tärnaby har sökt:

22 Lycksele

1 MalungSälen

3 Skellefteå

1 TAG

5 Umeå

6 Vilhelmina

1 Örnsköldsvik

1 Östhammar

TAG har fyllt sina platser åk 1 för NIU

Protokoll SLG 220216

Protokoll
Läsårstider

Ser olika ut mellan skolorna, rektorerna jobbar vidare med detta. Vi kommer att
behöva justera läsårstiderna som är beslutat i respektive nämnd eftersom elever skall
läsa tillsammans och lärare som ska undervisa både i Storuman och Vilhelmina.
Detta är också kopplat till skolskjutsar, skolmåltider tillsammans med grundskolan i
respektive kommun. Förbundschef, Eva Flodin återkommer till styrelsen i april med
ett förslag.

Upphandling med bussar pågår mellan Vilhelmina och Storuman för SLG:s behov

6. Arvodesreglementet

Fram till den 1/7 så arvoderas ledamöterna av respektive kommun. Därefter föreslås
reglementet i Vilhelmina kommun gälla i tillämpliga delar för delegater i SLG:s
styrelse med undantag för ordförande och vice ordförande, se nedan

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund beslutade att ge uppdraget till
förbundschef, Eva Flodin att arbeta vidare kring arvode och uppdragets innehåll för
ordförande och viceordförande till nästa möte.

7. Uppdaterad förbundsordning

Det återstår en del arbete med förbundsordningen varför styrelsen uppdrog åt Per
Lindberg att kalla till ett extra arbetsmöte kring denna fråga

Styrelsen återremitterade ärendet till ett extra styrelsemöte den 3 mars

En uppdaterad version av förbundsordningen måste vara klar till KS/AU i Storuman
senast den 15 mars för att hinna med KFM i resp. kommun före sommaren

8. Systematisk kvalitetsarbetet

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund beslutade att uppdra till
förbundschef, Eva Flodin att arbeta fram ett förslag till det systematiska
kvalitetsarbetet.

Protokoll
9. Sammanträdesplan bilaga 2

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund beslutar att fastslå
sammanträdesplan med ändringar av oktobermötet från 5 till den 7/10 se
uppdaterad sammanträdesplan.

10. Delegationsordningen

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund uppdrar till förbundschef Eva Flodin
att ta fram underlag till delegationsordning.

11. Övrig information

PerDaniel informerar att den 17/2 kl.16.1517.00 är det ett informationsmöte via
glesbygdsmedicin om forskningsprofilen. PerDaniel skickar teamslänk.
Minervagymnasium, Umeå planerar att starta Teknikprogrammets 4:e år hösten 2022
och har gärna samverkan med företag och skolhuvudmän i hela länet.

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet