Vilhelmina 0940-142 24 eller 142 22 • Storuman 0951-141 51 • Tärnaby 0951-141 51 info@sgy.se

ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Protokoll

Södra Lapplands Gymnasieförbund
2023-06-07 Protokoll från direktionsmöte

För signerat protokoll som PDF (950 k) ›› klicka här

Södra Lapplands Gymnasieförbund
2023-05-24 Protokoll från AU

För signerat protokoll som pdf (1,1 mb) »  klicka här

Södra Lapplands Gymnasieförbund
2023-05-02 Protokoll från Extrainsatt Direktionsmöte

För signerat protokoll som pdf (1,1 mb) »  klicka här

Södra Lapplands Gymnasieförbund
2023-04-25 Protokoll från Direktionsmöte

För signerat protokoll som pdf (1,1 mb) »  klicka här

Södra Lapplands Gymnasieförbund
2023-04-05 Protokoll från AU

För signerat protokoll som pdf (1,1 mb) »  klicka här

Protokoll som pdf
Observera att protokollet innehåller bilder, för att se protokollet med bilder, välj protokoll som pdf ovan.

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 20230222 Kl 09.0012.00

Plats: Microsoft Teams med ljud och bild i realtid.

Kallade:

Vilhelmina kommun

Ordinarie

Viveka Abramsson (S)

Maria Bäckström (S)

Jonny Kärkkäinen (KD)

Annika Andersson (C)

Ersättare


Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)

Peter Åberg (S)

Lotten Wahlström (L)

Harald Kristiansen (V)

Ersättare


Övriga

Eva Flodin, förbundschef

Hanna Hedberg, sekreterare

Tomas Nybrand, vice rektor Malgomajskolan, avviker under punkt 16

Niklas Vilhelmsson, ekonomichef

Sara Dahlberg, ekonomi

Innehållsförteckning
Ärenden Sida

Försättsblad 1

Innehållsförteckning 2

Upprop och val av justerare för dagens sammanträde 3

Fastställande av dagordning 4

Information 5

Delgivningar 6

Årsbokslut 2022 7-8

Budget 2023 9

Budget 2024 10

Justering mötesplan 11

Skolskjuts 12

Skrivelse från Sveriges lärare 13

IKE 14

IKT-strategi 15

Plan mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 16

Systematiskt kvalitetsarbete 17

Ansökan rektorsprogrammet 18

Beslut för när program ska starta eller ej 19

Meddelanden 20

Närvarolista 21

Digitala signaturer

1. Upprop och val av justerare för dagens sammanträde.
DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

Dagens direktionsmöte hålls helt på distans via Microsoft Teams där alla
deltagare medverkar med ljud och bild i realtid.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att efter genomfört upprop utse Viveka Abramsson att justera dagens protokoll

SLG Protokoll 230222

2. Fastställande av dagordning

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista

SLG Protokoll 230222

3. Information

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

• Lägesuppdatering verksamheter

• Avstämning mot årshjul

• Preliminära antagningssiffror

• Marknadsföringssatsningar

• Samverkansavtal, personalpolicy och RUS-underlag

• Elevenkäter, samtliga enheter

• Uppföljning PDK

• Uppföljning SKA

• Dimensionering gymnasieskola, information om processen

• Visionsdag 25 april, 2023

• Skrivelse från elevrepresentanter åk 2&3 på Malgomajskolan angående
studiestipendium till åk 1.

• Överklagande på beslut om skolskjuts har inkommit, vilket har
vidarebefordrats till förvaltningsrätten

• Elevhem Vilhelmina

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen

SLG Protokoll 230222

4. Delgivningar

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

Tillbud:

Riskobservation Malgomaj 3, trasig högport i januari.

Miljö Malgomaj 3, kallt i lokalerna i december.

Malgomajskolan 4 Mögel hittat i mellanvägg

IT meddelar ett dataintrång på sgy.se 9/2 ca 11.30

Olycksfall elev 1 st M4

Allvarligt tillbud TAG gymmet 1 st.

Kränkningar:

Malgomajskolan, 1

Luspengymnasiet, 2

Tärnaby Alpina gymnasium, 4

Övrigt:

Anmälan registrerad angående fjärrundervisning och ärendet avslutat hos
Skolinspektionen.

Vissa kränkningsfall är under pågående uppföljning och övriga avslutade.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna redovisningen

SLG Protokoll 230222

5. Årsbokslut 2022

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

Totalt – För tabeller som bilder se protokoll som pdf

Underskott mot budget på totalen med -3,6 mkr. Då är budgetförstärkning från
Vilhelmina 8 mkr samt 2,4 mkr från Storuman med i budgetkolumnen.

Underskottet ligger främst på övriga kostnader och kan i sin helhet hänföras till
Malgomajskolan.

Luspengymnasiet/Tärnaby Alpina gymnasium

Luspengymnasiet och Tärnaby Alpina gymnasium gör tillsammans ett överskott
på 1,3 mkr inklusive budgetförstärkning på 2,4 mkr. Det är i dessa siffror inte
tagit hänsyn till att IKE:n mellan kommunerna har i och med bildandet av Södra
Lapplands Gymnasieförbund eliminerats. Detta innebär att Malgomajskolan
tappat intäkter för 15 elever medan Storuman inte har kostnader för dessa 15
elever i redovisningen.

Vilhelmina

Malgomajskolan gör ett underskott med 4,9 mkr efter budgetförstärkning på 8
mkr. Underskottet rör främst övriga kostnader och beror på ökade
bränslekostnader och flytt till nya lokaler för fordonsprogrammet med
uppstartskostnader som följd.

SLG Protokoll 230222

5. Årsbokslut 2022 (forts)

AU 2023-02-02 Hantering av sammanställning av årsbokslut 2022.

Ekonomichef och förbundschef föredrar ärendet. Årsbokslut från Luspen/TAG
ska begäras in till förbundet. Kompletteringar till direktionen sker en vecka före
direktionsmötet.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna årsbokslutet 2022 och skicka det vidare till ägarkommunerna

SLG Protokoll 230222

6. Budget 2023

DIREKTIONSMÖTE 20230222

Ärendet livesänds och Niklas Vilhelmsson, ekonomichef Vilhelmina Kommun,
föredrar ärendet.

Det kommer vara svårt att hålla sig inom de tilldelade ramarna då inflationen
gör att kostnaderna för bland annat bränsle, el och löner ökar.

Utfallet 2022 kan spegla även utfallet 2023, givetvis med vissa justeringar för
engångskostnader för exempelvis ombyggnation och flytt.

AU 20230202 Storuman och Vilhelmina kommun har inkommit med besked
om storlek på den budget som avsatts för Södra Lapplands gymnasieförbund.

I dagsläget är prognosen att Luspen och TAG får ett underskott om 2,5 mkr och
Malgomajskolan får ett underskott om 4,5 mkr. rtill är inte utgifterna för
politisk verksamhet inräknade i budget. Åtgärder för underskottet är under
hantering ute i verksamheterna.

AU 20230202

Beredande organs förslag:

Att notera informationen

Att uppdra till förbundschef att redovisa en konsekvensbedömning


DIREKTIONSMÖTE 20230222

DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna budget 2023

att uppdra till förbundschef att redovisa en konsekvensbedömning
SLG Protokoll 230222

7. Budget 2024

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

Preliminär uträkning inför budget 2024:

Intäkter – 28 256 tkr

Personalkostnader 59 019 tkr

Övriga kostnader 68 348 tkr

Nettokostnader 99 012 tkr

Snitt på antal invånare i gymnasieålder under läsår 2023/2024 + 2024/2025 är
beräknat till 414st

Kostnad per invånare i gymnasieålder ligger på 239 445 tkr.

AU 2023-02-02 Den första budget som skapas i förbundets egen regi baseras
på antalet ungdomar i gymnasieålder i medlemskommunerna.

AU 2023-02-02

Beredande organs förslag:

att uppdra till förbundschef att arbeta vidare med ägarkommunerna kring
principerna för uträkning av budget 2024

– – – –

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att uppdra till förbundschef att arbeta vidare med ägarkommunerna kring
principerna för uträkning av budget 2024
SLG Protokoll 230222

8. Justering mötesplan

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

Förändring sker i samband med visionsdagen 2023.

AU 2023-02-02 Justering av mötesplan för 2023 i enlighet med övriga
mötesplaner.

AU 2023-02-02

Beredande organs förslag:

Att anta reviderad mötesplan för direktionens möten 2023.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att anta reviderad mötesplan för direktionens möten 2023
SLG Protokoll 230222

9. Skolskjuts

DIREKTIONSMÖTE 23-02-22

AU 2023-02-02 Vårdnadshavare och elever i Vilhelmina efterfrågar möjlighet till
skolskjuts för resa till Storuman över dagen och därmed möjlighet att studera
vid Luspengymnasiet. Kostnaden för denna resa är betydande och kommer
uppskattningsvis att leda till en kostnad omkring 1 milj. kr.

AU 2023-02-02

Beredande organs förslag:

Att utifrån rådande budgetläge inte utöka förbundets åtaganden vad gäller
skolskjuts med ytterligare upphandling.

– – – –

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att utifrån rådande budgetläge inte utöka förbundets åtaganden vad gäller
skolskjuts med ytterligare upphandling.
SLG Protokoll 230222

10. Skrivelse från Sveriges lärare

Direktionsmöte 2023-02-22

AU 2023-02-02 Sveriges lärares regionalförening för Södra Lapplands
gymnasieförbund har inkommit med en skrivelse där de önskar att regelbundet
få träffa direktionen i syfte att föra dialog kring övergripande förbundsfrågor. I
Vilhelmina kommun har lärarfacken sedan en tid tillbaka haft möjlighet att
regelbundet träffa Utbildningsnämndens Arbetsutskott och i skrivelsen anges
att regionalföreningen önskar att motsvarande möjlighet även finns inom
gymnasieförbundet.

AU 2023-02-02

Beredande organs förslag:

Att direktionen inbjuder ordförande och huvudskyddsombud, från fackförbundet
som har representation inom förbundet, till möte med arbetsutskottet en termin
och möte med direktionen en termin, per läsår

– – – –

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att direktionen inbjuder ordförande och huvudskyddsombud, från fackförbundet
som har representation inom förbundet, till möte med arbetsutskottet en termin
och möte med direktionen en termin, per läsår.
11. IKE
DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

AU 2023-02-02 Det IKE-underlag som beslutats har vid en genomgång funnits
ha en felangivelse vad gäller elev på Yrkesintroduktion med inriktning mot
fordonsprogrammet. IKE har i detta fall beräknats mot renodlat
Yrkesintroduktion som har en lägre kostnad per utbildningsplats. En plats på
Yrkesintroduktion på fordonsprogrammet bör ha samma IKE som en ordinarie
plats på Fordonsprogrammet.

AU 2022-12-01

Beredande organs förslag:

Att uppdra till förbundschef att korrigera underlag för IKE enligt förslag.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att uppdra till förbundschef att korrigera underlag för IKE enligt förslag.
SLG Protokoll 230222

12. IKT-strategi

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

AU 2023-02-02

Huvudmannen ansvarar för att uppfylla målen i den nationella IT-strategin för
skolan. Den digitala lärmiljön kräver såväl förvaltning som tillräcklig
organisatorisk kapacitet samt pedagogisk och teknisk support. Den nationella
strategin bör knytas ihop med skolans styrdokument och
utbildningsanordnarens egna mål och digitaliseringsstrategier. För att integrera
digitalisering i styrning och ledning har Södra Lapplands gymnasieförbund
utarbetat en egen IKT-strategi baserad på den nationella IT-strategin för skolan
samt förbundets mål i det systematiska kvalitetsarbetet.

AU 2022-12-01

Beredande organs förslag:

Att anta IKT-strategi för Södra Lapplands gymnasieförbund.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att anta IKT-strategi för Södra Lapplands gymnasieförbund.
SLG Protokoll 230222

13. Plan mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Det
innebär att åtgärder ska genomföras för att förebygga och förhindra att barn
och elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska också se till att
det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling för varje verksamhet.
Verksamheterna har nu lämnat in sin plan mot diskriminering och kränkande
behandling.

Förslag till beslut

-att godkänna enheternas respektive plan mot diskriminering, kränkande
behandling och trakasserier.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna enheternas respektive plan mot diskriminering, kränkande
behandling och trakasserier.
14. Systematiskt kvalitetsarbete
DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

Enheterna har i enlighet med årshjulet uppdaterat två områden inom sitt
systematiska kvalitetsarbete. Det gäller området trygghet, trivsel, studiero,
normer & värden samt området delaktighet, inflytande & omvärld.

Förslag till beslut

-att godkänna enheternas redovisning.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna enheternas redovisning
SLG Protokoll 230222

15. Ansökan rektorsprogrammet

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

Biträdande rektor på Malgomajskolan saknar rektorsutbildning. För att säkra
rekrytering i framtiden är rektorsprogrammet en god rekryteringsbas för
framtiden. Rektorsutbildning krävs för att arbeta som rektor. Vi har en god
möjlighet att samordna deltagande i utbildningen gällande exempelvis resor
genom samverkan med kommunerna. Ansökningsperioden är 15 mars-15
april.

Förslag till beslut

-att delegera till förbundschef att anmäla deltagare till utbildningen.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att delegera till förbundschef att anmäla deltagare till utbildningen
SLG Protokoll 230222

16. Beslut för när program ska starta eller ej

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

Senast den 31 mars ska gymnasieantagningen ha besked om program ska
stängas för antagning. Utifrån de preliminära antagningssiffrorna ska rektorerna
inkomma med yttrande om ett program har färre än 5 sökande. Yttrandet ska
innehålla en rekommendation huruvida programmet bör starta eller ej grundat
på ekonomiska och pedagogiska hänsyn. Sista ansökningsdag var 11/2.

Malgomajskolan har 4 sökande till SS och TE ht-23 men väljer att yrka på
programstart då sökande har en tendens att söka reservplats. Programmen
fungerar även bra att samköra med andra program.

Luspengymnasiet har 1 sökande till NA och rektor ger förslag att inte starta
programmet. BF och FT har få sökande men önskar starta program då indikator
finns att ytterligare elever kan tillkomma.

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna yttrande från rektorerna

att inte öppna programstart för NA på Luspengymnasiet.
SLG Protokoll 230222
17. Meddelanden
DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

AU 2023-02-02

Följande meddelanden redovisas:

(14. 230202. Förhandlingsprotokoll.)

Ny fördelning personalansvar för central elevhälsa och administrativpersonal.

AU 2022-12-01

Beredande organs förslag:

att notera informationen

– – – –

DIREKTIONSMÖTE 2023-02-22

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen
SLG Protokoll 230222
S i d a 21 | 21
Närvarolista
Sammanträdesdatum: 2023-02-22

Sammanträdestid: 09.00-12.00

Utsedd justerare: Viveka Abramsson

Kallade
Närvaro

Övriga noteringar

1
Viveka Abramsson S X
2
Jonny Kärkkäinen KD X
3
Maria Bäckström S X
4
Annika Andersson C X
5
Anders Persson C X
6
Peter Åberg S X
7
Lotten Wahlström L X
8
Harald Kristiansen V X

För signerat protokoll som pdf klicka här

Protokoll som pdf

Protokoll AU 23-02-02

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid:
2023-02-02 Kl09.00-11.00
Plats:
Microsoft Teams med ljud och bild i realtid.
Kallade –
Vilhelmina kommun
Ordinarie

Viveka Abramsson (S)
Jonny Kärkkäinen (KD)

Ersättare


Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)
Ersättare


Övriga

Eva Flodin, förbundschef
Hanna Hedberg, sekreterare
Niklas Vilhelmsson, controller


Innehållsförteckning


Upprop och val av justerare för dagens sammanträde 3

Fastställande av dagordning 4

Information 5

Delgivningar 6

Årsbokslut 2022 7

Budget 2023 8

Budget 2024 9

Justering mötesplan 10

Skolskjuts 11

Skrivelse från Sveriges lärare 12

Elevhem Vilhelmina 13

IKE 14

IKT-strategi 15

Meddelanden 16

Närvarolista 17

Digitala signaturer 18


1. Upprop och val av justerare för dagens sammanträde.

AU 2023-02-02

Dagens möte hålls helt på distans via Microsoft Teams där alla deltagare
medverkar med ljud och bild i realtid. Upprop genomfördes, deltagare enligt
närvarolistans.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att utse Viveka Abramsson till justerare för dagens möte

2. Fastställande av dagordning
AU 2023-02-02

Ärenden enligt tidigare utsänd ärendelista.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd ärendelista.

3. Information .

• Lägesuppdatering verksamheter

• Avstämning mot årshjul

• Preliminära antagningssiffror

• Marknadsföringssatsningar

• Samverkansavtal, personalpolicy och RUS-underlag

• Elevenkäter, samtliga enheter

• Uppföljning PDK

• Uppföljning SKA

• Dimensionering gymnasieskola, information om processen

• Skrivelse från elevrepresentanter åk 2&3 på Malgomajskolan angående
studiestipendium till åk 1.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen

SLG Protokoll 230202

4. Delgivningar


Tillbud:

Riskobservation Malgomaj3, trasig högport i januari.

Miljö Malgomaj 3, kallt i lokalerna i december.

Kränkningar:

Malgomajskolan, 0

Luspengymnasiet, 1

Tärnaby Alpina gymnasium, 3

Övrigt:

Anmälan registrerad angående fjärrundervisning och ärendet avslutat hos
Skolinspektionen.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att godkänna redovisningen

SLG Protokoll 230202

5. Årsbokslut 2022

AU 2023-02-02

Hantering av sammanställning av årsbokslut 2022.

Ekonomichef och förbundschef föredrar ärendet. Årsbokslut från Luspen/TAG
ska begäras in till förbundet. Kompletteringar till direktionen sker en vecka före
direktionsmötet.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationenSLG Protokoll 230202


6. Budget 2023

AU 2023-02-02

Storuman och Vilhelmina kommun har inkommit med besked om storlek på den
budget som avsatts för Södra Lapplands gymnasieförbund.

I dagsläget är prognosen att Luspen och TAG får ett underskott om 2,5 mkr och
Malgomajskolan får ett underskott om 4,5 mkr. Därtill är inte utgifterna för
politisk verksamhet inräknade i budget. Åtgärder för underskottet är under
hantering ute i verksamheterna.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen

att uppdra till förbundschef att redovisa en konsekvensbedömning

SLG Protokoll 230202
7. Budget 2024
AU 2023-02-02

Den första budget som skapas i förbundets egen regi baseras på antalet
ungdomar i gymnasieålder i medlemskommunerna.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund

att uppdra till förbundschef att arbeta vidare med ägarkommunerna kring
principerna för uträkning av budget 2024

SLG Protokoll 230202

8. Justering mötesplan

AU 2023-02-02

Justering av mötesplan för 2023 i enlighet med övriga mötesplaner.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund

att anta reviderad mötesplan för direktionens möten 2023

SLG Protokoll 230202

9. Skolskjuts

AU 2023-02-02

Vårdnadshavare och elever i Vilhelmina efterfrågar möjlighet till skolskjuts för
resa till Storuman över dagen och därmed möjlighet att studera vid
Luspengymnasiet. Kostnaden för denna resa är betydande och kommer
uppskattningsvis att leda till en kostnad omkring 1 milj. kr.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund

att utifrån rådande budgetläge inte utöka förbundets åtaganden vad gäller
skolskjuts med ytterligare upphandling

SLG Protokoll 230202


10. Skrivelse från Sveriges lärare
AU 2023-02-02

Sveriges lärares regionalförening för Södra Lapplands gymnasieförbund har
inkommit med en skrivelse där de önskar att regelbundet få träffa direktionen i
syfte att föra dialog kring övergripande förbundsfrågor. I Vilhelmina kommun
har lärarfacken sedan en tid tillbaka haft möjlighet att regelbundet träffa
Utbildningsnämndens Arbetsutskott och i skrivelsen anges att
regionalföreningen önskar att motsvarande möjlighet även finns inom
gymnasieförbundet.

AU 2023-02-02


ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund

att direktionen inbjuder ordförande och huvudskyddsombud, från fackförbundet
som har representation inom förbundet, till möte med arbetsutskottet en termin
och möte med direktionen en termin, per läsår


11. Elevhem Vilhelmina

AU 2023-02-02

Södra Lapplands gymnasieförbund har hos Vilhelmina kommun efterfrågat
möjlighet att hyra ett våningsplan i det elevhem där Malgomajskolan tidigare
hyrt två våningsplan. På grund av det ekonomiska läget samt det minskade
behovet av elevboende har Södra Lapplands gymnasieförbund därav önskat
hyra en våning. Kommunstyrelsen i Vilhelmina har svarat att förbundet är
välkomna att hyra, men av beslutet framgår inte om avtalets omfattning kan
ändras. Efter kontakt med tjänstepersoner i Vilhelmina har förbundet erbjudits
att fortsätta hyra två våningsplan, alternativt betala resterande hyreskostnad på
Strandvägen 4 om 2 367 tkr då avtalet löper till 251231.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen

SLG Protokoll 230202
12. IKE
AU 2023-02-02

Det IKE-underlag som beslutats har vid en genomgång funnits ha en
felangivelse vad gäller elev på Yrkesintroduktion med inriktning mot
fordonsprogrammet. IKE har i detta fall beräknats mot renodlat
Yrkesintroduktion som har en lägre kostnad per utbildningsplats. En plats på
Yrkesintroduktion på fordonsprogrammet bör ha samma IKE som en ordinarie
plats på Fordonsprogrammet.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund

att uppdra till förbundschef att korrigera underlag för IKE enligt förslag.

SLG Protokoll 230202

13. IKT-strategi

AU 2023-02-02

Huvudmannen ansvarar för att uppfylla målen i den nationella IT-strategin för
skolan. Den digitala lärmiljön kräver såväl förvaltning som tillräcklig
organisatorisk kapacitet samt pedagogisk och teknisk support. Den nationella
strategin bör knytas ihop med skolans styrdokument och
utbildningsanordnarens egna mål och digitaliseringsstrategier. För att integrera
digitalisering i styrning och ledning har Södra Lapplands gymnasieförbund
utarbetat en egen IKT-strategi baserad på den nationella IT-strategin för skolan
samt förbundets mål i det systematiska kvalitetsarbetet.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund

att anta IKT-strategi för Södra Lapplands gymnasieförbund.

SLG Protokoll 230202

14. Meddelanden

AU 2023-02-02

Följande meddelanden redovisas:

(14. 230202. Förhandlingsprotokoll.)

Ny fördelning personalansvar för central elevhälsa och administrativpersonal.

AU 2023-02-02

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen

Närvarolista
Sammanträdesdatum: 230202

Sammanträdestid: 09,00-11,00

Utsedd justerare: Viveka Abramsson

Kallade
När varo

Övriga noteringar

1
Viveka Abramsson S X
2
Jonny Kärkkäinen KD
3
Anders Persson C X
4
Eva Flodin X
5
Hanna Hedberg X
6
Niklas Vilhelmsson X

För signerat protokoll som pdf klicka här

Protokoll som pdf

Valdirektionsmöte Protokoll 230118

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Tid: 20230118 9.0010.00

Plats: Microsoft Teams

Kallade
Vilhelmina kommun
Ordinarie

Viveka Abramsson (S)

Maria Bäckström (S)

Jonny Kärkkäinen (KD)

Annika Andersson (C)

Ersättare


Storumans kommun

Ordinarie

Peter Åberg (S)

Anders Persson (C)

Lotten Wahlström (L)

Harald Kristiansen (V)

Ersättare


Övriga

Eva Flodin, Förbundschef

Hanna Hedberg, sekreterare

Innehållsförteckning

Upprop och val av justerare för dagens sammanträde 3
Fastställande av dagordning 4

Val av ordförande 5

Val av vice ordförande 6

Val av arbetsutskott 7

Förtydligande angående fjärrundervisning 8

Beslutsunderlag periodiserad finansiering 9

Närvarolista 10

Digitala signaturer 11

1. Upprop och val av justerare för dagens sammanträde.
VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

Dagens valdirektionsmöte hålls helt på distans via Microsoft Teams där alla deltagare medverkar med ljud och bild i realtid.

VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

DIREKTIONEN BESLUTAR

att efter genomfört upprop utse Jonny Kärkkäinen att justera dagens protokoll

2. Fastställande av dagordning
VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista med två tillägg.

VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

DIREKTIONEN BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista med två tillägg.

3. Val av ordförande
VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

Enligt tidigare praxis bör ordförande inte väljas från säteskommunen och vice ordförande bör tillhöra säteskommunen.

Förslag till ordförande: Anders Persson.

VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

DIREKTIONEN BESLUTAR

att utse Anders Persson till ordförande.


4. Val av vice ordförande

VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

Förslag till vice ordförande: Viveka Abramsson.

VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

DIREKTIONEN BESLUTAR

att utse Viveka Abramsson till vice ordförande.

5. Val av arbetsutskott

Förslag till arbetsutskott utgör ordförande Anders Persson, vice ordförande Viveka Abramsson och ledamot Jonny Kärkkäinen.


DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna beslutet.

6. Förtydligande angående fjärrundervisning

Skolinspektionen efterfrågar ett förtydligande i beslut angående vilka ämnen och kurser som ska ske genom fjärrundervisning.

Angivna ämnen och kurser:

Malgomajskolan 1: Filosofi 1, Sociologi, Teknik 1, Spanska 1, Franska 4.

Luspengymnasiet: Kemi 1, Historia 1a, Tyska 3, Tyska 4, Spanska 3,
Spanska 4, Svenska som andraspråk 2, Religion 2.

Tärnaby alpina gymnasium: Tyska 3, Tyska 4, Spanska 4, Psykologi 1,
Psykologi 2, Historia 1b, Franska 3.


DIREKTIONEN BESLUTAR

att verksamheterna läsåret 22/23 använder sig av fjärrundervisning inom angivna ämnen/kurser:

Malgomajskolan 1

Ämnen/kurser:

Filosofi 1, Sociologi, Teknik 1, Spanska 1, Franska 4.

Luspengymnasiet

Ämnen/kurser:

Kemi1, Historia 1a, Tyska 3, Tyska 4, Spanska 3, Spanska 4, Svenska som
andraspråk 2, Religion 2.

Tärnaby alpina gymnasium

Ämnen/kurser:

Tyska 3, Tyska 4, Spanska 4, Psykologi 1, Psykologi 2, Historia 1b, Franska 3


5. Beslutsunderlag periodiserad finansiering


För att skapa ett jämnare flöde i ekonomihanteringen önskar säteskommunens ekonomiavdelning att inbetalningar till förbundet från ägarkommunerna ska ske med större regelbundenhet.DIREKTIONEN BESLUTAR

att begära hos ägarkommunerna att inbetalningar till förbundet från respektive ägarkommun ska ske månadsvis.

För närvarolista och signaturer se protokoll som pdf.

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 2022-12-14 09.00-12.00
Plats: Microsoft Teams med ljud och bild i realtid
Kallade Vilhelmina kommun:
Ordinarie
Annika Andersson (C)
Helen Johansson (S)
Viveka Abramsson (S)
Jonny Kärkkäinen (KD)
Ersättare

Storumans kommun:
Ordinarie
Anders Persson (C)
Karin Malmfjord (S)
Per-Daniel Liljegren (KD)
Peter Åberg (S)
Ersättare

Övriga
Eva Flodin, Förbundschef
Hanna Hedberg, sekreterare
Innehållsförteckning
Ärenden . Sida
Försättsblad. 1
Innehållsförteckning. 2
Upprop och val av justerare för dagens sammanträde. 3
Fastställande av dagordning.4
Information. 5
Delgivningar. 6
Månadsrapport 7
Budget 2023. 8
Budget 2024. 9
Årshjul. 10
Beslut IKE. 11
Beslut för programstart. 12
Läsårstider. 13-14
Mötesplan för direktionen. 15
Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. 16
Löneprocess SLG. 17
Närvarolista. 18
Digitala signaturer. 19
Upprop och val av justerare för dagens sammanträde.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
Dagens direktionsmöte hålls helt på distans via Microsoft Teams där alla
deltagare medverkar med ljud och bild i realtid.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att utse Viveka Abramsson att justera dagens protokoll.
2. Fastställande av dagordning
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista med tillägg av en extrainsatt
punkt.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att fastställa dagordningen och en extrainsatt punkt.
3. Information
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
• Lägesuppdatering verksamheter
• Konsekvenser av grundläggande behörighet, yrkesprogram från ht-23
• Rekrytering, uppföljning
• Avstämning mot årshjul
• Budget 24
• Digitaliseringsstrategi
• Dimensionering av gymnasial utbildning
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att godkänna informationen
SLG Protokoll 221214
sida 6
4. Delgivningar
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
• Samråd Vilhelmina Kommun
• Tillbud/kränkningar/olycksfall
Tillbud: 3
Kränkningar: 0
Olycksfall: 2
• Uppskjuten inspektion på Malgomajskolan på grund av sjukdom hos SI
• Bekräftelse inrapportering, fjärrundervisning SI
• Inspektionsrapport miljötillsyn, Malgomajskolan. Brist gällande
egenkontrollplan vilket följs upp vid nästkommande inspektion.
AU 2022-12-01
Beredande organs förslag:
att notera informationen
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att godkänna delgivningarna.
SLG Protokoll 221214
sida 7
5. Månadsrapport
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
Månadsrapport per sista oktober 2022.
Vilhelmina och Malgomajskolan kommer att stå för merparten av det underskott
som blir i förbundet.
Budgeten för Malgomajskolan beslutas 19:e december och Luspen/TAG
beslutas 12:e december i Storuman.
Möte gällande bokföring 2022 sker med berörda tjänstgörande i kommunerna
januari 2023.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att notera informationen
att återrapportering sker på första nämndsmötet 2023.
SLG Protokoll 221214
sida 8
SLG Protokoll 221007 Sida 8 av 15
.
6. Budget 2023
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
Budget 2023 för Södra Lapplands gymnasieförbund hanteras i respektive
kommun och därefter kan förbundet fatta beslut gällande sin detaljbudget.
Under detta övergångsår så sker en fördröjning i arbetet då förbundet behöver
invänta respektive kommuns budgethantering, för att därefter hantera sin egen
budget. Budget 2023 förväntas beslutas i mitten av december i respektive
kommun och därefter vid första ordinarie direktionsmöte för förbundet 2023.
Beredande organs förslag:
att frågan hänskjuts till första direktionsmötet efter årsskiftet.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att frågan hänskjuts till första direktionsmötet efter årsskiftet.
7. Budget 2024
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
I förbundsordningen § 9 anges att ”Förbundets budget baseras
på medlemskommunernas antal ungdomar i gymnasieålder vid årets ingång”.
Beräkningsgrunden för detta behöver konkretiseras för att budget 2024 ska
kunna fastställas utifrån antalet ungdomar i januari 2023.
Beredande organs förslag:
att uppdra till Förbundschef att i samverkan med respektive kommun ta fram
förslag på beräkningsgrund för budget 2024.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att uppdra till Förbundschef att i samverkan med respektive kommun ta fram
förslag på beräkningsgrund för budget 2024.
8. Årshjul
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
För att skapa en översikt av de områden som påverkar varandra finns ett
övergripande årshjul för olika ansvarsområden inom SLG. Direktionens årshjul
finns integrerat i detta. Årshjulet uppdateras regelbundet under vårt första
verksamhetsår för att därefter uppdateras två gånger per år.
Beredande organs förslag:
att godkänna årshjulet.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att godkänna årshjulet.
SLG Protokoll 221214
sida 11
.
9. Beslut IKE
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
IKE-underlaget justerades inför kommunernas övergång till förbundet.
Underlaget har nu justerats utifrån en beräknad generell kostnadsökning.
Beredande organs förslag:
att notera informationen
att hänskjuta beslutet till direktionen.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att direktionen beslutar om IKE-ersättning enligt upprättat förslag
att denna punkt är omedelbart justerad.
SLG Protokoll 221214
sida 12
.
10. Beslut för programstart
DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07
AU 2022-12-01
Antalet elever som söker utbildning inom vårt programutbud varierar. I den
händelse att ett program får ett lågt antal sökande är det ibland inte ekonomiskt
och pedagogiskt försvarbart att starta programmet det aktuella året. Om ett
program får färre än 5 sökande ska rektor inkomma till direktionen med ett
yttrande gällande de ekonomiska och pedagogiska förutsättningarna för
programstart. Detta yttrande ska beskriva förutsättningarna för att starta
programmet torts lågt elevantal, samt konsekvenserna av att inte starta
programmet. Beslutet fattas därefter av direktionen.
Beredande organs förslag:
att i händelse av att ett program får färre än 5 sökande ska rektor inkomma
med yttrande till direktionen inför beslut om programstart.
DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07
DIREKTIONEN BESLUTAR
att i händelse av att ett program får färre än 5 sökande ska rektor inkomma
med yttrande till direktionen inför beslut om programstart.

SLG Protokoll 221214
sida 13
11. Läsårstider
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-09-20
Läsårstiderna skiljer sig under detta läsår mellan kommunerna vilket påverkar
samarbetet i
förbundet. Inför nästa läsår önskas en samordning av läsårstiderna mellan de
två kommunerna och Södra Lapplands gymnasieförbund för att underlätta
exempelvis samläsning av kurser. Läsårstiderna påverkar även faktorer såsom
skolskjutsar, skolmåltider och förläggning av lärares årsarbetstid.
AU 2022-09-20
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR
att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med
respektive
kommun.
att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.
– – – –
AU 2022-12-01
Läsårstiderna skiljer sig åt mellan Storumans och Vilhelmina kommun inom
grundskolan. Detta har en viss påverkan på samordning av skolmåltider,
busstider och lokalanvändning för gymnasieförbundet. Utifrån de två
kommunernas läsårstider har nu ett förslag framlagts för läsårstider inom
förbundet. Förslaget har tagits fram i samverkan. För tabell med datum se protokoll som pdf, överst på sidan. 11. Läsårstider forts.
Beredande organs förslag:
att anta läsårstiderna enligt förslaget
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att anta läsårstiderna enligt förslaget

12. Mötesplan för direktionen
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
Förslag på mötesplan för 2023, med en komplettering utifrån att ny direktion
ska tillsättas. Utöver ordinarie mötestider föreslås ett konstituerande möte 17/1
2023.
Konstituerande direktionsmöte
v.3 2023
Beredning 24/1 kl 09-10
AU 2/2 2023 kl 09-11
Direktionsmöte 22/2 kl 9-12
Beredning 28/3 kl 09-10
AU 5/4 kl 09-11
Direktionsmöte 19/4 kl 09-12
Beredning 16/5 KL 09-10
AU 4/10 09-11
Direktionsmötet 18/10 09-15
Beredning 21/11 kl 09-10
AU 28/11 kl 09-11
Direktionsmöte 13/12 9-12
Beredande organs förslag:
att besluta mötesplanen enligt förslaget.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att godkänna mötesplanen enligt förslaget
att byta dag för den 19:e april.
13. Systematiskt kvalitetsarbete huvudmannanivå
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
Det systematiska kvalitetsarbetet från skolenheterna har sammanställt på
huvudmannanivå. Under våren 2022 togs beslut i direktionen på
utvecklingsområden inför verksamheternas övergång till förbundet. Rektorerna
har tagit fram egna utvecklingsområden i linje med direktionens beslut och
skolchef bedömer att tidigare fastställda utvecklingsområden, efter genomförd
analys, ska kvarstå.
Beredande organs förslag:
att godkänna huvudmannarapporten
att fastställa utvecklingsområden för systematiskt kvalitetsarbete för läsåret
2022/2023 i enlighet med huvudmannarapporten.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att godkänna huvudmannarapporten
att fastställa utvecklingsområden för systematiskt kvalitetsarbete för läsåret
2022/2023 i enlighet med huvudmannarapporten.
14. Löneprocess SLG
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
Lönerevision ska ske i överläggningar med facken och avstämning mot
respektive Kommunstyrelse gällande direktionen. Efter beslut ges information
till chefer gällande utrymme för lönerevision.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att uppdra till förbundschef att förhandla lönerevisionen.
Närvarolista
Sammanträdesdatum: 22-12-14
Sammanträdestid: 09.00-12.00
Utsedd justerare: Viveka Abramsson
Kallade Närvaro
Resa (km)
Övriga noteringar
1 Annika Andersson C X
2 Helen Johansson S X
3 Viveka Abramsson S X
4 Jonny Kärkkäinen KD X
5 Anders Persson C X
6 Karin Malmfjord S X
7 Per-Daniel Liljegren KD X
8 Peter Åberg S X
9 Eva Flodin X
10 Hanna Hedberg X
Se även protokoll som pdf.

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund AU
Tid: 2022-12-01 13.00-15.00
Plats: Microsoft Teams med ljud och bild i realtid
Kallade
Vilhelmina kommun
Ordinarie
Viveka Abramsson (S)
Jonny Kärkkäinen (KD)
Ersättare

Storumans kommun
Ordinarie
Anders Persson (C)
Ersättare

Övriga
Eva Flodin, förbundschef
Niklas Wilhelmsson, ekonomichef
Christer Staaf, skolchef
Hanna Hedberg, sekreterare
Innehållsförteckning
Ärenden Sida
Försättsblad 1
Innehållsförteckning 2
Upprop och val av justerare för dagens sammanträde 3
Fastställande av dagordning 4
Information 5
Delgivningar 6
Månadsrapport 7
Budget 2023 8
Budget 2024 9
Årshjul 10
Beslut IKE 11
Beslut för programstart 12
Läsårstider 13
Mötesplan för direktionen 14
Attesträtter 15
Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 16
Närvarolista 17
Digitala signaturer.
1. Upprop och val av justerare för dagens sammanträde.
AU 2022-12-01
Dagens möte hålls helt på distans via Microsoft Teams där alla deltagare
medverkar med ljud och bild i realtid. Upprop genomfördes, deltagare enligt
närvarolistan.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
att utse Jonny Kärkkäinen till justerare.
2. Fastställande av dagordning
AU 2022-12-01
Ärenden enligt tidigare utsänd ärendelista och komplettera med ärendet Budget
2024.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd ärendelista med tillägg Budget
2024
3. Information
AU 2022-12-01
• Lägesuppdatering verksamheter:
• Konsekvenser av grundläggande behörighet, yrkesprogram från ht-23
• Rekrytering, uppföljning
• Avstämning mot årshjul
• Budget 24
• Digitaliseringsstrategi
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att notera informationen.
4. Delgivningar
AU 2022-12-01
• Tillbud/kränkningar/olycksfall
Tillbud: 3
Kränkningar: 0
Olycksfall: 2
• Uppskjuten inspektion på Malgomajskolan på grund av sjukdom hos SI
• Bekräftelse inrapportering, fjärrundervisning SI
• Inspektionsrapport miljötillsyn, Malgomajskolan. Brist gällande
egenkontrollplan vilket följs upp vid nästkommande inspektion.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att notera informationen.
5. Månadsrapport
AU 2022-12-01
Tillräckliga underlag har ej inkommit varav månadsrapporten presenteras under
nästkommande direktionsmöte för Södra Lapplands gymnasieförbund.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att notera informationen.
6. Budget 2023
AU 2022-12-01
Budget 2023 för Södra Lapplands gymnasieförbund hanteras i respektive
kommun och därefter kan förbundet fatta beslut gällande sin detaljbudget.
Under detta övergångsår så sker en fördröjning i arbetet då förbundet behöver
invänta respektive kommuns budgethantering, för att därefter hantera sin egen
budget. Budget 2023 förväntas beslutas i mitten av december i respektive
kommun och därefter vid första ordinarie direktionsmöte för förbundet 2023.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att frågan hänskjuts till första direktionsmötet efter årsskiftet.
7. Budget 2024
AU 2022-12-01
I förbundsordningen § 9 anges att ”Förbundets budget baseras
på medlemskommunernas antal ungdomar i gymnasieålder vid årets ingång”.
Beräkningsgrunden för detta behöver konkretiseras för att budget 2024 ska
kunna fastställas utifrån antalet ungdomar i januari 2023.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att uppdra till Förbundschef att i samverkan med respektive kommun ta fram
förslag på beräkningsgrund för budget 2024.
8. Årshjul
AU 2022-12-01
För att skapa en översikt av de områden som påverkar varandra finns ett
övergripande årshjul för olika ansvarsområden inom SLG. Direktionens årshjul
finns integrerat i detta. Årshjulet uppdateras regelbundet under vårt första
verksamhetsår för att därefter uppdateras två gånger per år.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att godkänna årshjulet.
9. Beslut IKE Se bilaga 8. 221204.
AU 2022-12-01
IKE-underlaget justerades inför kommunernas övergång till förbundet.
Underlaget har nu justerats utifrån en beräknad generell kostnadsökning om
6%.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att notera informationen
att hänskjuta beslutet till direktionen.
10. Beslut för programstart
AU 2022-12-01
Antalet elever som söker utbildning inom vårt programutbud varierar. I den
händelse att ett program får ett lågt antal sökande är det ibland inte ekonomiskt
och pedagogiskt försvarbart att starta programmet det aktuella året. Om ett
program får färre än 5 sökande ska rektor inkomma till direktionen med ett
yttrande gällande de ekonomiska och pedagogiska förutsättningarna för
programstart. Detta yttrande ska beskriva förutsättningarna för att starta
programmet torts lågt elevantal, samt konsekvenserna av att inte starta
programmet. Beslutet fattas därefter av direktionen.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att i händelse av att ett program får färre än 5 sökande ska rektor inkomma
med yttrande till direktionen inför beslut om programstart.
11. Läsårstider Se bilaga 10. 221204.
AU 2022-12-01
Läsårstiderna skiljer sig åt mellan Storumans och Vilhelmina kommun inom
grundskolan. Detta har en viss påverkan på samordning av skolmåltider,
busstider och lokalanvändning för gymnasieförbundet. Utifrån de två
kommunernas läsårstider har nu ett förslag framlagts för läsårstider inom
förbundet. Förslaget har tagits fram i samverkan.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att anta läsårstiderna enligt förslaget.
12. Mötesplan för direktionen Se bilaga 11. 221204.
AU 2022-12-01
Förslag på mötesplan för 2023, med en komplettering utifrån att ny direktion
ska tillsättas. Utöver ordinarie mötestider föreslås ett konstituerande möte 17/1
2023
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att besluta mötesplanen enligt förslaget.
13. Attesträtter
AU 2022-12-01
Ärendet ajourneras och tas upp vid första direktionsmötet för Södra Lapplands
gymnasieförbund 2023.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
att notera informationen.
14. Systematiskt kvalitetsarbete huvudmannanivå
AU 2022-12-01
Det systematiska kvalitetsarbetet från skolenheterna har sammanställt på
huvudmannanivå. Under våren 2022 togs beslut i direktionen på
utvecklingsområden inför verksamheternas övergång till förbundet. Rektorerna
har tagit fram egna utvecklingsområden i linje med direktionens beslut och
skolchef bedömer att tidigare fastställda utvecklingsområden, efter genomförd
analys, ska kvarstå.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att godkänna huvudmannarapporten
att fastställa utvecklingsområden för systematiskt kvalitetsarbete för läsåret
2022/2023 i enlighet med huvudmannarapporten.
Närvarolista
Sammanträdesdatum: 221201
Sammanträdestid: 13.00-15.00
Utsedd justerare:
Kallade Närvaro
Resa
(km)
Övriga noteringar
1 Viveka Abramsson S
2 Jonny Kärkkäinen KD X
3 Anders Persson C X
4 Eva Flodin X
5 Niklas Vilhelmsson X 13.00-13.25
6 Christer Staaf X 13.00-13.25
7 Hanna Hedberg X
Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Namn: Hanna Hedberg
Datum: 2022-12-23 15:09
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D13A5282BDDDFC0FD46985E00E75761E781870AC45EB0779F2F9CFC289131E12
Namn: ANDERS PERSSON
Datum: 2022-12-23 16:19
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D13A5282BDDDFC0FD46985E00E75761E781870AC45EB0779F2F9CFC289131E12
Namn: JONNY KÄRKKÄINEN
Datum: 2022-12-23 15:10
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D13A5282BDDDFC0FD46985E00E75761E781870AC45EB0779F2F9CFC289131E12
Se protokoll som pdf

Protokoll som PDF

5. Tolkning av stadgar
AU 20220920

När det gäller den praktiska hanteringen av budget 2022 och 2023 och behov
av att klarlägga hur förbundsordningens paragraf 9 kan tillämpas.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att frågan hänskjuts till direktionen utan eget yttrande.


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Funktioner beskrivna i konsortieavtal och förbundsordning gällande samråd och
controllerfunktion har inte formaliserats. Genom samverkan på
tjänstepersonsnivå har dessa frågor identifierats och ett arbete påbörjats för att
skapa struktur för samråd och uppföljning via Controller.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att från respektive kommun begära in yttrande om när samråd kan äga rum.

att uppdra till förbundschef att tillsammans med controller upprätta ett årshjul
och en rutin för regelbunden ekonomisk uppföljning.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 7 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 8 av 15
.

6. Budget 2022 och 2023

AU 20220920

Den delårsrapport som lämnats in till Malgomajskolan för perioden fram till sista
augusti 2022 påvisar ett prognosisterat underskott utifrån prognos på helår som
beräknas uppgå till 8 978 155. Kommunfullmäktige i Vilhelmina beslutade
220620 att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för utökad
ram 4 250 000 kr till SLG och 4 250 000 kr till gymnasieskolan. Malgomajskolan
redovisar orsaker till underskottet i sin delårsredovisning. Gällande budget
2023 beskriver Malgomajskolan att nuvarande programutbud inte inryms inom
tilldelad budget.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun
motsvarande det förväntade underskottet 8 978 155 för Malgomajskolan
med avseende på budget 2022.

att hos kommunfullmäktige i Vilhelmina begära tilläggsbelopp motsvarande
5 000 000 kr för 2023.

att begära in yttrande enligt konsortieavtalet paragraf 6 i den händelse att tilläggsbelopp ej beviljas gällande minskat utbildningsutbud inom ramen för
tidigare beviljad budget.


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Ekonomichef har bjudits in till dagens sammanträde för information om
delårsprognos och prognos budget 20222023.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige i Vilhelmina motsvarande det
förväntade underskottet för Malgomajskolan med avseende på budget 2022.

att hos kommunfullmäktige i Vilhelmina begära tilläggsbelopp motsvarande
5 000 000 kr för 2023.

att begära in yttrande enligt konsortieavtalet paragraf 6 i den händelse att tilläggsbelopp ej beviljas gällande minskat utbildningsutbud inom ramen för
tidigare beviljad budget.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 8 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 9 av 15
.

7. Beslut om fjärrundervisning i angivna kurser

AU 20220920

Under läsåret 22/23 bedrivs fjärrundervisning vid skolenheterna inom Södra
Lapplands gymnasieförbund. En huvudman ska anmäla till Skolinspektionen
när ett beslut om att använda fjärrundervisning har fattats. Handlingar som
styrker anmälarens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas anmälan. Bifoga
justerat beslutsprotokoll eller delegationsordning som visar vem som är behörig
att företräda huvudmannen vid anmälan hos Skolinspektionen.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att direktionen delegerar till Förbundschef att företräda huvudmannen vid
anmälan hos Skolinspektionen gällande fjärrundervisning enligt 1 kap. 3 § och
21 kap. skollagen (2010:800), 5 a kap. skolförordningen och 4 a kap.
Gymnasieförordningen.

att inarbeta delegationen vid nästa revidering


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Information enligt arbetsutskottet 20220920.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att direktionen delegerar till Förbundschef att företräda huvudmannen vid
anmälan hos Skolinspektionen gällande fjärrundervisning enligt 5 a kap. 6 §
skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. 6 § gymnasieförordningen
(2010:2039).

att inarbeta delegationen vid nästa revidering


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 9 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 10 av 15
.

8. Samråd enligt paragraf 7 i förbundsordningen

AU 20220920

Enligt paragraf 7 förbundsordningen (även beskrivet i Paragraf 6 i
konsortieavtalet) ska samråd ska ske minst två gånger varje år i syfte att
informera om och analysera verksamheten. Nuvarande

skrivning behöver uttolkas vad gäller former för samrådet. I samband med detta
ska även Controllerfunktion utifrån konsortieavtalet utpekas av
säteskommunen.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att utreda hur samråd kan sammankallas.


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Information enligt arbetsutskottet 20220920.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 10 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 11 av 15
.

9. Beslut om deltagande i regionsövergripande samverkansgrupper

AU 20220920

Inom regionsövergripande samverkan anordnas regelbundet konferenser med
såväl fysiska och digitala träffar under året. Dessa sker regelbundet utifrån
upparbetade former. Gäller exempelvis skolchefsträffar, presidiekonferenser,
samverkan Region 10. Beroende på mötets karaktär inbjuds representanter
från presidier, skolchefer/förbundschefer/andra tjänstepersoner.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att förbundschef tillika skolchef och presidiet (ordförande och vice ordförande) i
direktionen bereds möjlighet att delta i kurser och konferenser anordnade av
Region Västerbotten


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Information efter arbetsutskottet 20220920.

Annika Andersson informerar att Region 10 och Region Västerbotten ej
samordnas.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att förbundschef tillika skolchef och presidiet (ordförande och vice ordförande) i
direktionen bereds möjlighet att delta i relevanta kurser och konferenser.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 11 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 12 av 15
.

10. Systematiskt kvalitetsarbete

AU 20220920

Verksamheterna har analyserat läsåret 21/22 och gjort en skriftlig
sammanställning som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorerna
är inbjudna att delge innehållet i samband med direktionsmötet. Det
systematiska kvalitetsarbetet innehåller verksamheternas analyser och förslag

till utvecklingsområden.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att notera informationen.

att uppdra till Förbundschef att sammanställa SKA på

huvudmannanivå.


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Rektorerna för Malgomajskolan, Luspen och Tärnaby alpina gymnasium har
bjudits in till dagens sammanträde som föredragande. Frågor bjuds att ställa
under presentationen.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen.

att uppdra till Förbundschef att sammanställa SKA på

huvudmannanivå.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 12 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 13 av 15
11. Läsårstider

AU 20220920

Läsårstiderna skiljer sig under detta läsår mellan kommunerna vilket påverkar
samarbetet i förbundet. Inför nästa läsår önskas en samordning av
läsårstiderna mellan de två kommunerna och Södra Lapplands
gymnasieförbund för att underlätta exempelvis samläsning av kurser.
Läsårstiderna påverkar även faktorer såsom skolskjutsar, skolmåltider och
förläggning av lärares årsarbetstid.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med
respektive kommun.

att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Ärendet föredras efter arbetsutskottet 20220920.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med
respektive kommun.

att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 13 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 14 av 15
Närvarolista Sammanträdesdatum: 221007

Sammanträdestid: 09.0015.00

Lunch 11,5012,50

Mötet ajourneras: 13.22

Utsedd justerare: Viveka Abramsson

Kallade
När
varo

Resa
(km)

Övriga noteringar

1
Annika Andersson (C) X
2
Helen Johansson S X
3
Viveka Abramsson S X
4
Jonny Kärkkäinen KD X
5
Anders Persson C X
6
PerDaniel Liljegren KD X
7
Peter Åberg S X
8
Karin Malmfjord S X Avviker 10.30
9
BoAnders Johansson S X Inkommer 10.30 som ersättare för
Karin Malmfjord

10
Eva Flodin X
11
Hanna Hedberg X
Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 14 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 15 av 15
SLG Protokoll 220920

Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 15 av 16

Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Hanna HedbergNamn:
2022-10-10 15:36Datum:
Signerat kryptografiskt SHA-256 

SLG Protokoll 220920 

4. Delgivningar
AU 20220920

Inga delgivningar finns att rapportera sedan föregående sammanträde

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

SLG Protokoll 220920

5. Tolkning av stadgar

AU 20220920

När det gäller den praktiska hanteringen av budget 2022 och 2023 och behov av att klarlägga hur förbundsordningens paragraf 9 kan tillämpas.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att frågan hänskjuts till direktionen utan eget yttrande.

SLG Protokoll 22 09 20
.

6. Budget 2022 och 2023

AU 20220920

Den delårsrapport som lämnats in till Malgomajskolan för perioden fram till sista augusti 2022
påvisar ett prognosisterat underskott utifrån prognos på helår som beräknas uppgå till 8 978 155.
Kommunfullmäktige i Vilhelmina beslutade 220620 att avslå utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag för utökad ram 4 250 000 kr till SLG och 4 250 000 kr till gymnasieskolan.
Malgomajskolan redovisar orsaker till underskottet i sin delårsredovisning. Gällande budget 2023
beskriver Malgomajskolan att nuvarande programutbud inte inryms inom tilldelad budget.


AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige motsvarande det förväntade underskottet

8 978 155 för Malgomajskolan med avseende på budget 2022.

att hos kommunfullmäktige i Vilhelmina begära tilläggsbelopp motsvarande 5 000 000 kr för

2023.

att begära in yttrande enligt konsortieavtalet paragraf 6 i den händelse att tilläggsbelopp ej

beviljas gällande minskat utbildningsutbud inom ramen för tidigare beviljad budget.

SLG Protokoll 220920 
.

7. Beslut om fjärrundervisning i angivna kurser

AU 20220920

Under läsåret 22/23 bedrivs fjärrundervisning vid skolenheterna inom Södra Lapplands
gymnasieförbund. En huvudman ska anmäla till Skolinspektionen när ett beslut om att använda fjärrundervisning har fattats. Handlingar som styrker anmälarens rättsliga handlingsförmåga ska
bifogas anmälan. Bifoga justerat beslutsprotokoll eller delegationsordning som visar vem som är
behörig att företräda huvudmannen vid anmälan hos Skolinspektionen. 

AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att direktionen delegerar till Förbundschef att företräda huvudmannen vid anmälan

hos Skolinspektionen gällande fjärrundervisning enligt 1 kap. 3 § och 21 kap.

skollagen (2010:800), 5 a kap. skolförordningen och 4 a kap. Gymnasieförordningen.

att inarbeta delegationen vid nästa revidering

SLG Protokoll 220920 Sida 10 av 15
.

8. Samråd enligt paragraf 7 i förbundsordningen

AU 20220920

Enligt paragraf 7 förbundsordningen (även beskrivet i Paragraf 6 i konsortieavtalet ) ska samråd
ska ske minst två gånger varje år i syfte att informera om och analysera verksamheten. Nuvarande

skrivning behöver uttolkas vad gäller former för samrådet. I samband med detta ska även

Controllerfunktion utifrån konsortieavtalet utpekas av säteskommunen.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att utreda hur samråd kan sammankallas.

SLG Protokoll 22 09 20
.

9. Beslut om deltagande i regionsövergripande samverkansgrupper

AU 20220920

Inom regionsövergripande samverkan anordnas regelbundet konferenser med såväl fysiska och

digitala träffar under året. Dessa sker regelbundet utifrån upparbetade former. Gäller exempelvis

skolchefsträffar, presidiekonferenser, samverkan Region 10. Beroende på mötets karaktär inbjuds

representanter från presidier, skolchefer/förbundschefer/andra tjänstepersoner.


AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att förbundschef tillika skolchef och presidiet (ordförande och vice ordförande) i direktionen bereds
möjlighet att delta i kurser och konferenser anordnade av Region Västerbotten

SLG Protokoll 220920 Sida 12 av 15
.

10. Systematiskt kvalitetsarbete

AU 20220920

Verksamheterna har analyserat läsåret 21/22 och gjort en skriftlig sammanställning som beskriver

det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorerna är inbjudna att delge innehållet i samband med
direktionsmötet. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller verksamheternas analyser och förslag
till utvecklingsområden.

AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att notera informationen.

att uppdra till Förbundschef att sammanställa SKA på

huvudmannanivå.

SLG Protokoll 22 09 20
11. Läsårstider

AU 20220920

Läsårstiderna skiljer sig under detta läsår mellan kommunerna vilket påverkar samarbetet i
förbundet. Inför nästa läsår önskas en samordning av läsårstiderna mellan de två kommunerna
och Södra Lapplands gymnasieförbund för att underlätta exempelvis samläsning av kurser.
Läsårstiderna påverkar även faktorer såsom skolskjutsar, skolmåltider och förläggning av lärares årsarbetstid.

AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med respektive

kommun.

att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.

SLG Protokoll 220920 Sida 14 av 15
Närvarolista

Sammanträdesdatum: 220920

Sammanträdestid: 09.0011.00

Utsedd justerare: Jonny Kärkkäinen

Kallade
Närvaro Resa (km)
Övriga noteringar

SLG Protokoll 220920 

4. Delgivningar
AU 20220920

Inga delgivningar finns att rapportera sedan föregående sammanträde

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

SLG Protokoll 220920

5. Tolkning av stadgar

AU 20220920

När det gäller den praktiska hanteringen av budget 2022 och 2023 och behov av att klarlägga hur förbundsordningens paragraf 9 kan tillämpas.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att frågan hänskjuts till direktionen utan eget yttrande.

SLG Protokoll 22 09 20
.

6. Budget 2022 och 2023

AU 20220920

Den delårsrapport som lämnats in till Malgomajskolan för perioden fram till sista augusti 2022
påvisar ett prognosisterat underskott utifrån prognos på helår som beräknas uppgå till 8 978 155.
Kommunfullmäktige i Vilhelmina beslutade 220620 att avslå utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag för utökad ram 4 250 000 kr till SLG och 4 250 000 kr till gymnasieskolan.
Malgomajskolan redovisar orsaker till underskottet i sin delårsredovisning. Gällande budget 2023
beskriver Malgomajskolan att nuvarande programutbud inte inryms inom tilldelad budget.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige motsvarande det förväntade underskottet

8 978 155 för Malgomajskolan med avseende på budget 2022.

att hos kommunfullmäktige i Vilhelmina begära tilläggsbelopp motsvarande 5 000 000 kr för

2023.

att begära in yttrande enligt konsortieavtalet paragraf 6 i den händelse att tilläggsbelopp ej

beviljas gällande minskat utbildningsutbud inom ramen för tidigare beviljad budget.

SLG Protokoll 220920 
.

7. Beslut om fjärrundervisning i angivna kurser

AU 20220920

Under läsåret 22/23 bedrivs fjärrundervisning vid skolenheterna inom Södra Lapplands
gymnasieförbund. En huvudman ska anmäla till Skolinspektionen när ett beslut om att använda fjärrundervisning har fattats. Handlingar som styrker anmälarens rättsliga handlingsförmåga ska
bifogas anmälan. Bifoga justerat beslutsprotokoll eller delegationsordning som visar vem som är
behörig att företräda huvudmannen vid anmälan hos Skolinspektionen. AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att direktionen delegerar till Förbundschef att företräda huvudmannen vid anmälan

hos Skolinspektionen gällande fjärrundervisning enligt 1 kap. 3 § och 21 kap.

skollagen (2010:800), 5 a kap. skolförordningen och 4 a kap. Gymnasieförordningen.

att inarbeta delegationen vid nästa revidering

SLG Protokoll 220920 Sida 10 av 15
.

8. Samråd enligt paragraf 7 i förbundsordningen

AU 20220920

Enligt paragraf 7 förbundsordningen (även beskrivet i Paragraf 6 i konsortieavtalet ) ska samråd
ska ske minst två gånger varje år i syfte att informera om och analysera verksamheten. Nuvarande

skrivning behöver uttolkas vad gäller former för samrådet. I samband med detta ska även

Controllerfunktion utifrån konsortieavtalet utpekas av säteskommunen.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att utreda hur samråd kan sammankallas.

SLG Protokoll 22 09 20
.

9. Beslut om deltagande i regionsövergripande samverkansgrupper

AU 20220920

Inom regionsövergripande samverkan anordnas regelbundet konferenser med såväl fysiska och

digitala träffar under året. Dessa sker regelbundet utifrån upparbetade former. Gäller exempelvis

skolchefsträffar, presidiekonferenser, samverkan Region 10. Beroende på mötets karaktär inbjuds

representanter från presidier, skolchefer/förbundschefer/andra tjänstepersoner.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att förbundschef tillika skolchef och presidiet (ordförande och vice ordförande) i direktionen bereds
möjlighet att delta i kurser och konferenser anordnade av Region Västerbotten

SLG Protokoll 220920 Sida 12 av 15
.

10. Systematiskt kvalitetsarbete

AU 20220920

Verksamheterna har analyserat läsåret 21/22 och gjort en skriftlig sammanställning som beskriver

det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorerna är inbjudna att delge innehållet i samband med
direktionsmötet. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller verksamheternas analyser och förslag
till utvecklingsområden.

AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att notera informationen.

att uppdra till Förbundschef att sammanställa SKA på

huvudmannanivå.

SLG Protokoll 22 09 20
11. Läsårstider

AU 20220920

Läsårstiderna skiljer sig under detta läsår mellan kommunerna vilket påverkar samarbetet i
förbundet. Inför nästa läsår önskas en samordning av läsårstiderna mellan de två kommunerna
och Södra Lapplands gymnasieförbund för att underlätta exempelvis samläsning av kurser.
Läsårstiderna påverkar även faktorer såsom skolskjutsar, skolmåltider och förläggning av lärares årsarbetstid.

AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med respektive

kommun.

att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.

SLG Protokoll 220920 Sida 14 av 15
Närvarolista

Sammanträdesdatum: 220920

Sammanträdestid: 09.0011.00

Utsedd justerare: Jonny Kärkkäinen

Kallade
Närvaro Resa (km)
Övriga noteringar

1
Viveka Abramsson S X
2
Jonny Kärkkäinen KD X
3
Anders Persson C X
4
Eva Flodin X
5
Marie Mattsson X
6
Hanna Hedberg XSLG Protokoll 220920 Sida 15 av 15
Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ANDERS PERSSON

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

Namn: JONNY KÄRKKÄINEN

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

Namn: HANNA HEDBERG

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

SLG Protokoll 220920

1
Viveka Abramsson S X
2
Jonny Kärkkäinen KD X
3
Anders Persson C X
4
Eva Flodin X
5
Marie Mattsson X
6
Hanna Hedberg X

SLG Protokoll 220920 Sida 15 av 15
Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ANDERS PERSSON

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

Namn: JONNY KÄRKKÄINEN

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

Namn: HANNA HEDBERG

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

SLG Protokoll 220920

 

Protokoll som PDF

Protokoll 20220831

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Tid: 20220831 9.0012.00 (avslutades kl.11.00)

Plats: Direktionsmöte på distans

Kallade och närvarande (överstruket ej närvarande)

Vilhelmina kommun
Ordinarie
Viveka Abramsson, S

Annika Andersson, C

Jonny Kärkkäinen, KD Avvek 10.15

Helen Johansson, S

Ersättare

Birgitta Ohlsson, S ersätter för Helen Johansson

Mona Malmbo, C

Inez Abrahamzon, Fi


Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)

PerDaniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

Karin Malmfjord (S)

Ersättare

HansPeter Carlsson (L)

BoAnders Johansson (S)

Emilia Ronnhed (V)

Veronika Håkansson (M)

Övriga

Eva Flodin Förbundschef

Marie Mattsson

SLG Protokoll 220831

(Signerat, SHA-256 855EA528BEE1682FF96AAE31B54C563C614E3F5F654CF37AE77CE910C4453694)
Sida 1 av 4

Protokoll 20220831
Mötet startade med information av Christer Staaf och Niklas Vilhelmsson nuläget
gällande det ekonomiska läget.

1. Upprop och val av justeringsperson för dagens sammanträde.

Beslut: Till justerare valdes Viveka Abramsson

2. Fastställande av dagordning

Beslut: dagordningen fastställdes

3. Information

Rektor

Information organisation och lägesrapport verksamheter

Dimensionering gymnasieskola konsekvenser och förarbete

Förstelärare hantering och plan

Policys och avtal utifrån inrangeringsavtal hantering och tidsplan.
Påbörjade projekt som fortlöper
Inlandsmässan
Arbetsmiljöpolicy
Klagomålshanteringsrutin (Bilaga 1)
Registrering IVO

Beslut: Att notera informationen

4. Ekonomi

När det gäller den praktiska hanteringen av budget 22 och 23 finns behov av
att klarlägga hur stadgarna ska tillämpas. Den månadsrapport som lämnats in
för Malgomajskolan avseende juli 22 påvisar underskott i relation till
periodiserad budget. Delårsredovisning inväntas 9/9. KFM Vilhelmina har
beslutat att bevilja utbildningsnämndens prioritering gällande fler elever
procentuellt på yrkesprogram summa 4 100 000. Detta täcker inte hela det
behov som Malgomajskolan beskrivit för att bedriva verksamhet i nuvarande
omfattning 2023.

Beslut:

Att uppdra till förbundschef att förtydliga tillämpning av stadgar, med avseende på
hantering av kostnadsfördelning i budget 22/23.

Att uppdra till förbundschef att analysera och sammanställa delårsredovisningen
samt konsekvenser och kostnadsutveckling för Malgomajskolan till direktionen
gällande prognosen 2022.

Att uppdra till förbundschef att bereda konsekvenser av budget 2023.

Att ovanstående uppdrag ska redovisas till direktionsmötet 221007.

SLG Protokoll 220831

(Signerat, SHA-256 855EA528BEE1682FF96AAE31B54C563C614E3F5F654CF37AE77CE910C4453694)
Sida 2 av 4

Protokoll 20220831
5. Mötesplan

Beslut:
Att fastslå mötesdatum enligt reviderat förslag.
15/9
Beredningsmöte
20/9
AU kl.911
7/10
Direktionsmötet kl. 915 (lunch 1213)
24/11
Beredningsmöte
1/12
AU kl.1415
14/12
Direktionsmöte kl.912
6.
Revidering av delegationsordning.
Beslut:

Att revidera delegationsordning avseende punkten ekonomi och upphandlingsfrågor
punkt 3 enligt förslag.

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 202205-12 kl. 0912

Plats: Extra styrelsemöte på distans

Kallade

Vilhelmina kommun

Ordinarie
Viveka Abramsson, S
Helen Johansson, S
Annika Andersson, C
Jonny Kärkkäinen, KD

Ersättare

Mona Malmbo, C

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)
Per-Daniel Liljegren (KD)
Peter Åberg (S)- lämnade mötet 11.17, Mona Malmbo går in som ersättare
Karin Malmfjord (S)

Ersättare

Övriga
Eva Flodin Förbundschef
Per Lindberg
Marie Mattsson
Protokoll SLG 20220512

Protokoll
1. Upprop och val av justeringsperson för dagens sammanträde.
– Styrelsen för Södra Lapplands Gymnasieförbund valde Annika Andersson till
justerare.
– Ordförande, sekreterare samt justerare signerar protokollet.
– Samtliga kallade, överstrukna deltog ej.
2. Fastställande av dagordning
– att anta dagordningen enligt förslag, med ändring att punkt 3 som utgår.
– att tillägga i punkt 4 Regionvästerbottens delegation.
3. Föregående protokoll
– 2022-03-03 bilaga 5
4. Regelbunden rapportering till direktionen
Regionvästerbottens delegation
– att Södra Lapplands Gymnasieförbund nominerar ordförande och
viceordförande i direktionen.
5. Information från tjänstepersonerna
Information av förbundschef Eva Flodin.
– Ekonomi
– IT
– Elevunderlag
– Marknadsföring
– Arbetsmiljöpolicy
-att notera information.
6. Utnämning av skolchef
– att direktionen utser Eva Flodin till skolchef enligt 2 kapitlet 8 a § skollagen.
7. Läsårstider
– att för läsåret 2022/2023 besluta läsårstider som följer Storumans
respektive Vilhelminas läsårstider för grundskolan.                                                     8. Systematiskt kvalitetsarbete
– att besluta årshjul och prioriterade förbättringsförslag enligt
sammanställning.
– att göra ett tillägg till utvecklingsområden som inbegriper fokus på lärande
och lärprocesser.
9. Delegationsordningen
– att upprättat förslag till delegationsordningen för Södra Lapplands
Gymnasieförbund fastställs med följande justeringar.
Ekonomi
– att justera upp till 10 prisbasbelopp.
Trygghet och studiero
– att stryka punkt 5, detta regleras i lagen.

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 20220303 kl. 1516

Plats: Extra styrelsemöte på distans

Kallade

Vilhelmina kommun

Ordinarie

Viveka Abramsson, S

Magnus Johansson, S

Annika Andersson, C

Jonny Kärkkäinen, KD

Ersättare

Helen Johansson, S

Birgitta Ohlsson, S

Mona Malmbo, C

Inez Abrahamzon, Fi

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C) Ordförande

PerDaniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

Karin Malmfjord (S)

Ersättare

HansPeter Carlsson (L)

BoAnders Johansson (S)

Emilia Ronnhed (V)

Veronika Håkansson (M)

Övriga

Eva Flodin Förbundschef

Per Lindberg

Marie Mattsson

Protokoll SLG 20220303

Protokoll
1. Beslutsärende, upprop och val av sekreterare och justeringsperson för dagens
sammanträde.

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund valde Marie Mattsson till sekreterare
och PerDaniel Liljegren valdes till justerare.

Ordförande, sekreterare samt justerare signerar protokollet.

Samtliga kallade, överstrukna deltog ej.

2. Fasthållande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av förbundsordning/stadgar för SLGse bilaga version 23 feb

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget till förbundsordning/stadgar.

4. Firmatecknare för förbundet.

Beslut: Gällande fall där det efterfrågas underskrift av firmatecknare såsom speciella
ärenden, avtal, överenskommelser eller andra handlingar som ska undertecknas
som en följd av ett annat beslut äger följande rätt att var för sig rätt att agera
firmatecknare för Södra Lapplands gymnasieförbund:

Förbundschef Eva Flodin

Styrelseordförande Anders Persson

Vice ordförande Viveka Abrahamsson.

Styrelsen beslutar att Förbundschef Eva Flodin även i övrigt har rätt att skriva på de
avtal som är aktuella för verkställighet av styrelsens beslut fram tills det ny
delegationsordning har antagits.

Beslutet förklarades direkt justerat.

5. Tillsättande av dataskyddsombud. Förslag till beslut; Isak Nyström

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget Isak Nyström som nytt dataskyddsombud
för SLG.

6. Övriga frågor/information

Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande

Ordförande Anders Persson förklara mötet för avslutat och tackar alla för de kunde
ställa upp med så kort varsel

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 20220216 09.0012.00

Plats: Sammanträde på distans

Länk: se separat inbjudan

Kallade

Vilhelmina kommun

Ordinarie

Viveka Abramsson, S

Magnus Johansson, S

Annika Andersson, C

Jonny Kärkkäinen, KD

Ersättare

Helen Johansson, S

Birgitta Ohlsson, S

Mona Malmbo, C

Inez Abrahamzon, Fi

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)

PerDaniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

Karin Malmfjord (S)

Ersättare

HansPeter Carlsson (L)

BoAnders Johansson (S)

Emilia Ronnhed (V)

Veronika Håkansson (M)

Övriga

Eva Flodin Förbundschef

Per Lindberg

Marie Mattsson

Christer Staaf
Skolchef Vilhelmina kommun avvek 9.5011.15
Samtliga kallade listade,
överstrukna deltog ej.

Protokoll
1. Beslutsärende, upprop och val av sekreterare och justeringsperson för dagens
sammanträde.

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund valde Marie Mattsson till
sekreterare och PerDaniel Liljegren valdes till justerare.

Ordförande, sekreterare samt justerare signerar protokollet.

Ordförande har problem med uppkoppling, ifall ordförande får fortsatt problem så tar
Jonny Kärkkäinen vid.

2. Fasthållande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Föregående protokoll

20221208.1.1.1 bilaga 7 godkändes och lades till handlingarna

4. Regelbunden rapportering till styrelsen

Eva redogör att rapportering till styrelsen ska vara en stående punkt i dagordningen
Just nu finns inget att rapportera.

5. Information från tjänstepersonerna

Administrativa rutiner se PP bilaga 1

Dokumentation

Protokoll lagras och signeras i Vilhelmina kommuns arkiv samt SLG Team

Protokoll lagras också i Storumans kommuns arkiv

Kungörelser

Protokoll och kallelser läggs ut på kommunernas hemsida och SLG:s egen
hemsida,
https://sgy.se/
Annika informerar hur hon gör SLG:s protokollen tillgänglig för
kommunstyrelsen via delgivning. Ulrika Österström kommunskanslist.

Protokoll SLG 220216

Protokoll
Information från förbundschef Viktiga datum

1/7 Ny huvudman (Förbundschef blir även skolchef)

Statsbidrag

Ansökningar ex. förnya NIU i Storuman och Tärnaby in i SLG

Ansvarsfrågor som står i skollagen som skolchef

Viktigt att notera att huvudmannaskapet för gymnasieutbildningen i våra
kommuner kvarstår hos kommunerna till 30/6 därefter tar SLG över som
huvudman den 1/7

14/8 Inrangering personal

Uppe alla administrativa system

Police och avtal tecknade, för arbetsgivare ansvaret,
personalfrågor

IT system, elever/personal

22/8 Eleverna börjar

Rekryteringar

21/3 Rektor Luspengymnasiet/TAG Tomas Nybrand

Gemensam schemaläggare har varit ute för sökning, men rekryteringen är
pausad för tillfället. De tre rektorerna ska ha en dialog hur man ska strukturerar
arbetet runt det gemensamma schemat.

Ersättningsnivå till säteskommunen, information

Konsortieavtalet bilaga1 ger de ekonomiska förutsättningar för förbundet. Där
finns en post som dras från förbundet som en avgift till säteskommunen. Den
posten är inte färdigbehandlad huvudsakligen för IT kostnader. Detta arbete
fortsätter med ITchef Jonas Örnberg i Vilhelmina kommun eftersom det är där
som SLG kommer att extrakostnader, se “Digitalt ekosystem”

Protokoll
Digitalt ekosystem

Nätverkslösningar mellan Vilhelmina och Storuman

Lystkom och dialog runt hantering. Projekt via IT Vilhelmina

Skoladministrativa system och personuppgiftshantering

System för personaladministration

Befarad kostnadsökning under övergångsperiod gällande ITkostnader.

Antagningsläget

Malgomaj

Malgomajskolan:

82 st sökande i förstahandsval (samt 5 st elever på väg för IMprogram,
Första rummet, (62 elever åk 9 Hbsk, 3 st fjällskolorna)

(Ingen elev på Hbsk har sökt program motsvarande vad vi erbjuder på annan
ort.)

37 st sökande från andra kommuner (Storuman, Vindeln, Åsele och Dorotea)

Dorotea 13 st förstahandssökande = markant ökning.

Åsele 17 st förstahandssökande.

Storuman 6 st förstahandssökande

Luspengymnasiet

Luspen har 22 (av 42 åk 9) förstahandssökande från Storuman samt 5
utifrån. I budget är det räknat med 30 egna och 2 utifrån Tot 32

Eleverna från Storuman/Tärnaby har sökt:

22 Lycksele

1 MalungSälen

3 Skellefteå

1 TAG

5 Umeå

6 Vilhelmina

1 Örnsköldsvik

1 Östhammar

TAG har fyllt sina platser åk 1 för NIU

Protokoll SLG 220216

Protokoll
Läsårstider

Ser olika ut mellan skolorna, rektorerna jobbar vidare med detta. Vi kommer att
behöva justera läsårstiderna som är beslutat i respektive nämnd eftersom elever skall
läsa tillsammans och lärare som ska undervisa både i Storuman och Vilhelmina.
Detta är också kopplat till skolskjutsar, skolmåltider tillsammans med grundskolan i
respektive kommun. Förbundschef, Eva Flodin återkommer till styrelsen i april med
ett förslag.

Upphandling med bussar pågår mellan Vilhelmina och Storuman för SLG:s behov

6. Arvodesreglementet

Fram till den 1/7 så arvoderas ledamöterna av respektive kommun. Därefter föreslås
reglementet i Vilhelmina kommun gälla i tillämpliga delar för delegater i SLG:s
styrelse med undantag för ordförande och vice ordförande, se nedan

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund beslutade att ge uppdraget till
förbundschef, Eva Flodin att arbeta vidare kring arvode och uppdragets innehåll för
ordförande och viceordförande till nästa möte.

7. Uppdaterad förbundsordning

Det återstår en del arbete med förbundsordningen varför styrelsen uppdrog åt Per
Lindberg att kalla till ett extra arbetsmöte kring denna fråga

Styrelsen återremitterade ärendet till ett extra styrelsemöte den 3 mars

En uppdaterad version av förbundsordningen måste vara klar till KS/AU i Storuman
senast den 15 mars för att hinna med KFM i resp. kommun före sommaren

8. Systematisk kvalitetsarbetet

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund beslutade att uppdra till
förbundschef, Eva Flodin att arbeta fram ett förslag till det systematiska
kvalitetsarbetet.

Protokoll
9. Sammanträdesplan bilaga 2

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund beslutar att fastslå
sammanträdesplan med ändringar av oktobermötet från 5 till den 7/10 se
uppdaterad sammanträdesplan.

10. Delegationsordningen

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund uppdrar till förbundschef Eva Flodin
att ta fram underlag till delegationsordning.

11. Övrig information

PerDaniel informerar att den 17/2 kl.16.1517.00 är det ett informationsmöte via
glesbygdsmedicin om forskningsprofilen. PerDaniel skickar teamslänk.
Minervagymnasium, Umeå planerar att starta Teknikprogrammets 4:e år hösten 2022
och har gärna samverkan med företag och skolhuvudmän i hela länet.

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet