ETT HYBRIDGYMNASIUM FÖR FRAMTIDEN

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Protokoll

Protokoll som pdf

Valdirektionsmöte Protokoll 230118

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Tid: 20230118 9.0010.00

Plats: Microsoft Teams

Kallade
Vilhelmina kommun
Ordinarie

Viveka Abramsson (S)

Maria Bäckström (S)

Jonny Kärkkäinen (KD)

Annika Andersson (C)

Ersättare


Storumans kommun

Ordinarie

Peter Åberg (S)

Anders Persson (C)

Lotten Wahlström (L)

Harald Kristiansen (V)

Ersättare


Övriga

Eva Flodin, Förbundschef

Hanna Hedberg, sekreterare

Innehållsförteckning

Upprop och val av justerare för dagens sammanträde 3
Fastställande av dagordning 4

Val av ordförande 5

Val av vice ordförande 6

Val av arbetsutskott 7

Förtydligande angående fjärrundervisning 8

Beslutsunderlag periodiserad finansiering 9

Närvarolista 10

Digitala signaturer 11

1. Upprop och val av justerare för dagens sammanträde.
VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

Dagens valdirektionsmöte hålls helt på distans via Microsoft Teams där alla deltagare medverkar med ljud och bild i realtid.

VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

DIREKTIONEN BESLUTAR

att efter genomfört upprop utse Jonny Kärkkäinen att justera dagens protokoll

2. Fastställande av dagordning
VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista med två tillägg.

VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

DIREKTIONEN BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista med två tillägg.

3. Val av ordförande
VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

Enligt tidigare praxis bör ordförande inte väljas från säteskommunen och vice ordförande bör tillhöra säteskommunen.

Förslag till ordförande: Anders Persson.

VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

DIREKTIONEN BESLUTAR

att utse Anders Persson till ordförande.


4. Val av vice ordförande

VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

Förslag till vice ordförande: Viveka Abramsson.

VALDIREKTIONSMÖTE 2023-01-18

DIREKTIONEN BESLUTAR

att utse Viveka Abramsson till vice ordförande.

5. Val av arbetsutskott

Förslag till arbetsutskott utgör ordförande Anders Persson, vice ordförande Viveka Abramsson och ledamot Jonny Kärkkäinen.


DIREKTIONEN BESLUTAR

att godkänna beslutet.

6. Förtydligande angående fjärrundervisning

Skolinspektionen efterfrågar ett förtydligande i beslut angående vilka ämnen och kurser som ska ske genom fjärrundervisning.

Angivna ämnen och kurser:

Malgomajskolan 1: Filosofi 1, Sociologi, Teknik 1, Spanska 1, Franska 4.

Luspengymnasiet: Kemi 1, Historia 1a, Tyska 3, Tyska 4, Spanska 3,
Spanska 4, Svenska som andraspråk 2, Religion 2.

Tärnaby alpina gymnasium: Tyska 3, Tyska 4, Spanska 4, Psykologi 1,
Psykologi 2, Historia 1b, Franska 3.


DIREKTIONEN BESLUTAR

att verksamheterna läsåret 22/23 använder sig av fjärrundervisning inom angivna ämnen/kurser:

Malgomajskolan 1

Ämnen/kurser:

Filosofi 1, Sociologi, Teknik 1, Spanska 1, Franska 4.

Luspengymnasiet

Ämnen/kurser:

Kemi1, Historia 1a, Tyska 3, Tyska 4, Spanska 3, Spanska 4, Svenska som
andraspråk 2, Religion 2.

Tärnaby alpina gymnasium

Ämnen/kurser:

Tyska 3, Tyska 4, Spanska 4, Psykologi 1, Psykologi 2, Historia 1b, Franska 3


5. Beslutsunderlag periodiserad finansiering


För att skapa ett jämnare flöde i ekonomihanteringen önskar säteskommunens ekonomiavdelning att inbetalningar till förbundet från ägarkommunerna ska ske med större regelbundenhet.DIREKTIONEN BESLUTAR

att begära hos ägarkommunerna att inbetalningar till förbundet från respektive ägarkommun ska ske månadsvis.

För närvarolista och signaturer se protokoll som pdf.

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 2022-12-14 09.00-12.00
Plats: Microsoft Teams med ljud och bild i realtid
Kallade Vilhelmina kommun:
Ordinarie
Annika Andersson (C)
Helen Johansson (S)
Viveka Abramsson (S)
Jonny Kärkkäinen (KD)
Ersättare

Storumans kommun:
Ordinarie
Anders Persson (C)
Karin Malmfjord (S)
Per-Daniel Liljegren (KD)
Peter Åberg (S)
Ersättare

Övriga
Eva Flodin, Förbundschef
Hanna Hedberg, sekreterare
Innehållsförteckning
Ärenden . Sida
Försättsblad. 1
Innehållsförteckning. 2
Upprop och val av justerare för dagens sammanträde. 3
Fastställande av dagordning.4
Information. 5
Delgivningar. 6
Månadsrapport 7
Budget 2023. 8
Budget 2024. 9
Årshjul. 10
Beslut IKE. 11
Beslut för programstart. 12
Läsårstider. 13-14
Mötesplan för direktionen. 15
Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. 16
Löneprocess SLG. 17
Närvarolista. 18
Digitala signaturer. 19
Upprop och val av justerare för dagens sammanträde.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
Dagens direktionsmöte hålls helt på distans via Microsoft Teams där alla
deltagare medverkar med ljud och bild i realtid.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att utse Viveka Abramsson att justera dagens protokoll.
2. Fastställande av dagordning
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista med tillägg av en extrainsatt
punkt.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att fastställa dagordningen och en extrainsatt punkt.
3. Information
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
• Lägesuppdatering verksamheter
• Konsekvenser av grundläggande behörighet, yrkesprogram från ht-23
• Rekrytering, uppföljning
• Avstämning mot årshjul
• Budget 24
• Digitaliseringsstrategi
• Dimensionering av gymnasial utbildning
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att godkänna informationen
SLG Protokoll 221214
sida 6
4. Delgivningar
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
• Samråd Vilhelmina Kommun
• Tillbud/kränkningar/olycksfall
Tillbud: 3
Kränkningar: 0
Olycksfall: 2
• Uppskjuten inspektion på Malgomajskolan på grund av sjukdom hos SI
• Bekräftelse inrapportering, fjärrundervisning SI
• Inspektionsrapport miljötillsyn, Malgomajskolan. Brist gällande
egenkontrollplan vilket följs upp vid nästkommande inspektion.
AU 2022-12-01
Beredande organs förslag:
att notera informationen
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att godkänna delgivningarna.
SLG Protokoll 221214
sida 7
5. Månadsrapport
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
Månadsrapport per sista oktober 2022.
Vilhelmina och Malgomajskolan kommer att stå för merparten av det underskott
som blir i förbundet.
Budgeten för Malgomajskolan beslutas 19:e december och Luspen/TAG
beslutas 12:e december i Storuman.
Möte gällande bokföring 2022 sker med berörda tjänstgörande i kommunerna
januari 2023.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att notera informationen
att återrapportering sker på första nämndsmötet 2023.
SLG Protokoll 221214
sida 8
SLG Protokoll 221007 Sida 8 av 15
.
6. Budget 2023
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
Budget 2023 för Södra Lapplands gymnasieförbund hanteras i respektive
kommun och därefter kan förbundet fatta beslut gällande sin detaljbudget.
Under detta övergångsår så sker en fördröjning i arbetet då förbundet behöver
invänta respektive kommuns budgethantering, för att därefter hantera sin egen
budget. Budget 2023 förväntas beslutas i mitten av december i respektive
kommun och därefter vid första ordinarie direktionsmöte för förbundet 2023.
Beredande organs förslag:
att frågan hänskjuts till första direktionsmötet efter årsskiftet.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att frågan hänskjuts till första direktionsmötet efter årsskiftet.
7. Budget 2024
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
I förbundsordningen § 9 anges att ”Förbundets budget baseras
på medlemskommunernas antal ungdomar i gymnasieålder vid årets ingång”.
Beräkningsgrunden för detta behöver konkretiseras för att budget 2024 ska
kunna fastställas utifrån antalet ungdomar i januari 2023.
Beredande organs förslag:
att uppdra till Förbundschef att i samverkan med respektive kommun ta fram
förslag på beräkningsgrund för budget 2024.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att uppdra till Förbundschef att i samverkan med respektive kommun ta fram
förslag på beräkningsgrund för budget 2024.
8. Årshjul
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
För att skapa en översikt av de områden som påverkar varandra finns ett
övergripande årshjul för olika ansvarsområden inom SLG. Direktionens årshjul
finns integrerat i detta. Årshjulet uppdateras regelbundet under vårt första
verksamhetsår för att därefter uppdateras två gånger per år.
Beredande organs förslag:
att godkänna årshjulet.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att godkänna årshjulet.
SLG Protokoll 221214
sida 11
.
9. Beslut IKE
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
IKE-underlaget justerades inför kommunernas övergång till förbundet.
Underlaget har nu justerats utifrån en beräknad generell kostnadsökning.
Beredande organs förslag:
att notera informationen
att hänskjuta beslutet till direktionen.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att direktionen beslutar om IKE-ersättning enligt upprättat förslag
att denna punkt är omedelbart justerad.
SLG Protokoll 221214
sida 12
.
10. Beslut för programstart
DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07
AU 2022-12-01
Antalet elever som söker utbildning inom vårt programutbud varierar. I den
händelse att ett program får ett lågt antal sökande är det ibland inte ekonomiskt
och pedagogiskt försvarbart att starta programmet det aktuella året. Om ett
program får färre än 5 sökande ska rektor inkomma till direktionen med ett
yttrande gällande de ekonomiska och pedagogiska förutsättningarna för
programstart. Detta yttrande ska beskriva förutsättningarna för att starta
programmet torts lågt elevantal, samt konsekvenserna av att inte starta
programmet. Beslutet fattas därefter av direktionen.
Beredande organs förslag:
att i händelse av att ett program får färre än 5 sökande ska rektor inkomma
med yttrande till direktionen inför beslut om programstart.
DIREKTIONSMÖTE 2022-10-07
DIREKTIONEN BESLUTAR
att i händelse av att ett program får färre än 5 sökande ska rektor inkomma
med yttrande till direktionen inför beslut om programstart.

SLG Protokoll 221214
sida 13
11. Läsårstider
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-09-20
Läsårstiderna skiljer sig under detta läsår mellan kommunerna vilket påverkar
samarbetet i
förbundet. Inför nästa läsår önskas en samordning av läsårstiderna mellan de
två kommunerna och Södra Lapplands gymnasieförbund för att underlätta
exempelvis samläsning av kurser. Läsårstiderna påverkar även faktorer såsom
skolskjutsar, skolmåltider och förläggning av lärares årsarbetstid.
AU 2022-09-20
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR
att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med
respektive
kommun.
att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.
– – – –
AU 2022-12-01
Läsårstiderna skiljer sig åt mellan Storumans och Vilhelmina kommun inom
grundskolan. Detta har en viss påverkan på samordning av skolmåltider,
busstider och lokalanvändning för gymnasieförbundet. Utifrån de två
kommunernas läsårstider har nu ett förslag framlagts för läsårstider inom
förbundet. Förslaget har tagits fram i samverkan. För tabell med datum se protokoll som pdf, överst på sidan. 11. Läsårstider forts.
Beredande organs förslag:
att anta läsårstiderna enligt förslaget
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att anta läsårstiderna enligt förslaget

12. Mötesplan för direktionen
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
Förslag på mötesplan för 2023, med en komplettering utifrån att ny direktion
ska tillsättas. Utöver ordinarie mötestider föreslås ett konstituerande möte 17/1
2023.
Konstituerande direktionsmöte
v.3 2023
Beredning 24/1 kl 09-10
AU 2/2 2023 kl 09-11
Direktionsmöte 22/2 kl 9-12
Beredning 28/3 kl 09-10
AU 5/4 kl 09-11
Direktionsmöte 19/4 kl 09-12
Beredning 16/5 KL 09-10
AU 4/10 09-11
Direktionsmötet 18/10 09-15
Beredning 21/11 kl 09-10
AU 28/11 kl 09-11
Direktionsmöte 13/12 9-12
Beredande organs förslag:
att besluta mötesplanen enligt förslaget.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att godkänna mötesplanen enligt förslaget
att byta dag för den 19:e april.
13. Systematiskt kvalitetsarbete huvudmannanivå
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
AU 2022-12-01
Det systematiska kvalitetsarbetet från skolenheterna har sammanställt på
huvudmannanivå. Under våren 2022 togs beslut i direktionen på
utvecklingsområden inför verksamheternas övergång till förbundet. Rektorerna
har tagit fram egna utvecklingsområden i linje med direktionens beslut och
skolchef bedömer att tidigare fastställda utvecklingsområden, efter genomförd
analys, ska kvarstå.
Beredande organs förslag:
att godkänna huvudmannarapporten
att fastställa utvecklingsområden för systematiskt kvalitetsarbete för läsåret
2022/2023 i enlighet med huvudmannarapporten.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att godkänna huvudmannarapporten
att fastställa utvecklingsområden för systematiskt kvalitetsarbete för läsåret
2022/2023 i enlighet med huvudmannarapporten.
14. Löneprocess SLG
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
Lönerevision ska ske i överläggningar med facken och avstämning mot
respektive Kommunstyrelse gällande direktionen. Efter beslut ges information
till chefer gällande utrymme för lönerevision.
DIREKTIONSMÖTE 2022-12-14
DIREKTIONEN BESLUTAR
att uppdra till förbundschef att förhandla lönerevisionen.
Närvarolista
Sammanträdesdatum: 22-12-14
Sammanträdestid: 09.00-12.00
Utsedd justerare: Viveka Abramsson
Kallade Närvaro
Resa (km)
Övriga noteringar
1 Annika Andersson C X
2 Helen Johansson S X
3 Viveka Abramsson S X
4 Jonny Kärkkäinen KD X
5 Anders Persson C X
6 Karin Malmfjord S X
7 Per-Daniel Liljegren KD X
8 Peter Åberg S X
9 Eva Flodin X
10 Hanna Hedberg X
Se även protokoll som pdf.

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund AU
Tid: 2022-12-01 13.00-15.00
Plats: Microsoft Teams med ljud och bild i realtid
Kallade
Vilhelmina kommun
Ordinarie
Viveka Abramsson (S)
Jonny Kärkkäinen (KD)
Ersättare

Storumans kommun
Ordinarie
Anders Persson (C)
Ersättare

Övriga
Eva Flodin, förbundschef
Niklas Wilhelmsson, ekonomichef
Christer Staaf, skolchef
Hanna Hedberg, sekreterare
Innehållsförteckning
Ärenden Sida
Försättsblad 1
Innehållsförteckning 2
Upprop och val av justerare för dagens sammanträde 3
Fastställande av dagordning 4
Information 5
Delgivningar 6
Månadsrapport 7
Budget 2023 8
Budget 2024 9
Årshjul 10
Beslut IKE 11
Beslut för programstart 12
Läsårstider 13
Mötesplan för direktionen 14
Attesträtter 15
Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 16
Närvarolista 17
Digitala signaturer.
1. Upprop och val av justerare för dagens sammanträde.
AU 2022-12-01
Dagens möte hålls helt på distans via Microsoft Teams där alla deltagare
medverkar med ljud och bild i realtid. Upprop genomfördes, deltagare enligt
närvarolistan.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
att utse Jonny Kärkkäinen till justerare.
2. Fastställande av dagordning
AU 2022-12-01
Ärenden enligt tidigare utsänd ärendelista och komplettera med ärendet Budget
2024.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd ärendelista med tillägg Budget
2024
3. Information
AU 2022-12-01
• Lägesuppdatering verksamheter:
• Konsekvenser av grundläggande behörighet, yrkesprogram från ht-23
• Rekrytering, uppföljning
• Avstämning mot årshjul
• Budget 24
• Digitaliseringsstrategi
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att notera informationen.
4. Delgivningar
AU 2022-12-01
• Tillbud/kränkningar/olycksfall
Tillbud: 3
Kränkningar: 0
Olycksfall: 2
• Uppskjuten inspektion på Malgomajskolan på grund av sjukdom hos SI
• Bekräftelse inrapportering, fjärrundervisning SI
• Inspektionsrapport miljötillsyn, Malgomajskolan. Brist gällande
egenkontrollplan vilket följs upp vid nästkommande inspektion.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att notera informationen.
5. Månadsrapport
AU 2022-12-01
Tillräckliga underlag har ej inkommit varav månadsrapporten presenteras under
nästkommande direktionsmöte för Södra Lapplands gymnasieförbund.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att notera informationen.
6. Budget 2023
AU 2022-12-01
Budget 2023 för Södra Lapplands gymnasieförbund hanteras i respektive
kommun och därefter kan förbundet fatta beslut gällande sin detaljbudget.
Under detta övergångsår så sker en fördröjning i arbetet då förbundet behöver
invänta respektive kommuns budgethantering, för att därefter hantera sin egen
budget. Budget 2023 förväntas beslutas i mitten av december i respektive
kommun och därefter vid första ordinarie direktionsmöte för förbundet 2023.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att frågan hänskjuts till första direktionsmötet efter årsskiftet.
7. Budget 2024
AU 2022-12-01
I förbundsordningen § 9 anges att ”Förbundets budget baseras
på medlemskommunernas antal ungdomar i gymnasieålder vid årets ingång”.
Beräkningsgrunden för detta behöver konkretiseras för att budget 2024 ska
kunna fastställas utifrån antalet ungdomar i januari 2023.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att uppdra till Förbundschef att i samverkan med respektive kommun ta fram
förslag på beräkningsgrund för budget 2024.
8. Årshjul
AU 2022-12-01
För att skapa en översikt av de områden som påverkar varandra finns ett
övergripande årshjul för olika ansvarsområden inom SLG. Direktionens årshjul
finns integrerat i detta. Årshjulet uppdateras regelbundet under vårt första
verksamhetsår för att därefter uppdateras två gånger per år.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att godkänna årshjulet.
9. Beslut IKE Se bilaga 8. 221204.
AU 2022-12-01
IKE-underlaget justerades inför kommunernas övergång till förbundet.
Underlaget har nu justerats utifrån en beräknad generell kostnadsökning om
6%.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att notera informationen
att hänskjuta beslutet till direktionen.
10. Beslut för programstart
AU 2022-12-01
Antalet elever som söker utbildning inom vårt programutbud varierar. I den
händelse att ett program får ett lågt antal sökande är det ibland inte ekonomiskt
och pedagogiskt försvarbart att starta programmet det aktuella året. Om ett
program får färre än 5 sökande ska rektor inkomma till direktionen med ett
yttrande gällande de ekonomiska och pedagogiska förutsättningarna för
programstart. Detta yttrande ska beskriva förutsättningarna för att starta
programmet torts lågt elevantal, samt konsekvenserna av att inte starta
programmet. Beslutet fattas därefter av direktionen.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att i händelse av att ett program får färre än 5 sökande ska rektor inkomma
med yttrande till direktionen inför beslut om programstart.
11. Läsårstider Se bilaga 10. 221204.
AU 2022-12-01
Läsårstiderna skiljer sig åt mellan Storumans och Vilhelmina kommun inom
grundskolan. Detta har en viss påverkan på samordning av skolmåltider,
busstider och lokalanvändning för gymnasieförbundet. Utifrån de två
kommunernas läsårstider har nu ett förslag framlagts för läsårstider inom
förbundet. Förslaget har tagits fram i samverkan.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att anta läsårstiderna enligt förslaget.
12. Mötesplan för direktionen Se bilaga 11. 221204.
AU 2022-12-01
Förslag på mötesplan för 2023, med en komplettering utifrån att ny direktion
ska tillsättas. Utöver ordinarie mötestider föreslås ett konstituerande möte 17/1
2023
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att besluta mötesplanen enligt förslaget.
13. Attesträtter
AU 2022-12-01
Ärendet ajourneras och tas upp vid första direktionsmötet för Södra Lapplands
gymnasieförbund 2023.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
att notera informationen.
14. Systematiskt kvalitetsarbete huvudmannanivå
AU 2022-12-01
Det systematiska kvalitetsarbetet från skolenheterna har sammanställt på
huvudmannanivå. Under våren 2022 togs beslut i direktionen på
utvecklingsområden inför verksamheternas övergång till förbundet. Rektorerna
har tagit fram egna utvecklingsområden i linje med direktionens beslut och
skolchef bedömer att tidigare fastställda utvecklingsområden, efter genomförd
analys, ska kvarstå.
AU 2022-12-01
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR
som förslag till beslut i direktionen för Södra Lapplands gymnasieförbund
att godkänna huvudmannarapporten
att fastställa utvecklingsområden för systematiskt kvalitetsarbete för läsåret
2022/2023 i enlighet med huvudmannarapporten.
Närvarolista
Sammanträdesdatum: 221201
Sammanträdestid: 13.00-15.00
Utsedd justerare:
Kallade Närvaro
Resa
(km)
Övriga noteringar
1 Viveka Abramsson S
2 Jonny Kärkkäinen KD X
3 Anders Persson C X
4 Eva Flodin X
5 Niklas Vilhelmsson X 13.00-13.25
6 Christer Staaf X 13.00-13.25
7 Hanna Hedberg X
Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Namn: Hanna Hedberg
Datum: 2022-12-23 15:09
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D13A5282BDDDFC0FD46985E00E75761E781870AC45EB0779F2F9CFC289131E12
Namn: ANDERS PERSSON
Datum: 2022-12-23 16:19
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D13A5282BDDDFC0FD46985E00E75761E781870AC45EB0779F2F9CFC289131E12
Namn: JONNY KÄRKKÄINEN
Datum: 2022-12-23 15:10
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
D13A5282BDDDFC0FD46985E00E75761E781870AC45EB0779F2F9CFC289131E12
Se protokoll som pdf

Protokoll som PDF

5. Tolkning av stadgar
AU 20220920

När det gäller den praktiska hanteringen av budget 2022 och 2023 och behov
av att klarlägga hur förbundsordningens paragraf 9 kan tillämpas.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att frågan hänskjuts till direktionen utan eget yttrande.


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Funktioner beskrivna i konsortieavtal och förbundsordning gällande samråd och
controllerfunktion har inte formaliserats. Genom samverkan på
tjänstepersonsnivå har dessa frågor identifierats och ett arbete påbörjats för att
skapa struktur för samråd och uppföljning via Controller.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att från respektive kommun begära in yttrande om när samråd kan äga rum.

att uppdra till förbundschef att tillsammans med controller upprätta ett årshjul
och en rutin för regelbunden ekonomisk uppföljning.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 7 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 8 av 15
.

6. Budget 2022 och 2023

AU 20220920

Den delårsrapport som lämnats in till Malgomajskolan för perioden fram till sista
augusti 2022 påvisar ett prognosisterat underskott utifrån prognos på helår som
beräknas uppgå till 8 978 155. Kommunfullmäktige i Vilhelmina beslutade
220620 att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för utökad
ram 4 250 000 kr till SLG och 4 250 000 kr till gymnasieskolan. Malgomajskolan
redovisar orsaker till underskottet i sin delårsredovisning. Gällande budget
2023 beskriver Malgomajskolan att nuvarande programutbud inte inryms inom
tilldelad budget.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun
motsvarande det förväntade underskottet 8 978 155 för Malgomajskolan
med avseende på budget 2022.

att hos kommunfullmäktige i Vilhelmina begära tilläggsbelopp motsvarande
5 000 000 kr för 2023.

att begära in yttrande enligt konsortieavtalet paragraf 6 i den händelse att tilläggsbelopp ej beviljas gällande minskat utbildningsutbud inom ramen för
tidigare beviljad budget.


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Ekonomichef har bjudits in till dagens sammanträde för information om
delårsprognos och prognos budget 20222023.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige i Vilhelmina motsvarande det
förväntade underskottet för Malgomajskolan med avseende på budget 2022.

att hos kommunfullmäktige i Vilhelmina begära tilläggsbelopp motsvarande
5 000 000 kr för 2023.

att begära in yttrande enligt konsortieavtalet paragraf 6 i den händelse att tilläggsbelopp ej beviljas gällande minskat utbildningsutbud inom ramen för
tidigare beviljad budget.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 8 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 9 av 15
.

7. Beslut om fjärrundervisning i angivna kurser

AU 20220920

Under läsåret 22/23 bedrivs fjärrundervisning vid skolenheterna inom Södra
Lapplands gymnasieförbund. En huvudman ska anmäla till Skolinspektionen
när ett beslut om att använda fjärrundervisning har fattats. Handlingar som
styrker anmälarens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas anmälan. Bifoga
justerat beslutsprotokoll eller delegationsordning som visar vem som är behörig
att företräda huvudmannen vid anmälan hos Skolinspektionen.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att direktionen delegerar till Förbundschef att företräda huvudmannen vid
anmälan hos Skolinspektionen gällande fjärrundervisning enligt 1 kap. 3 § och
21 kap. skollagen (2010:800), 5 a kap. skolförordningen och 4 a kap.
Gymnasieförordningen.

att inarbeta delegationen vid nästa revidering


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Information enligt arbetsutskottet 20220920.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att direktionen delegerar till Förbundschef att företräda huvudmannen vid
anmälan hos Skolinspektionen gällande fjärrundervisning enligt 5 a kap. 6 §
skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. 6 § gymnasieförordningen
(2010:2039).

att inarbeta delegationen vid nästa revidering


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 9 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 10 av 15
.

8. Samråd enligt paragraf 7 i förbundsordningen

AU 20220920

Enligt paragraf 7 förbundsordningen (även beskrivet i Paragraf 6 i
konsortieavtalet) ska samråd ska ske minst två gånger varje år i syfte att
informera om och analysera verksamheten. Nuvarande

skrivning behöver uttolkas vad gäller former för samrådet. I samband med detta
ska även Controllerfunktion utifrån konsortieavtalet utpekas av
säteskommunen.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att utreda hur samråd kan sammankallas.


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Information enligt arbetsutskottet 20220920.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 10 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 11 av 15
.

9. Beslut om deltagande i regionsövergripande samverkansgrupper

AU 20220920

Inom regionsövergripande samverkan anordnas regelbundet konferenser med
såväl fysiska och digitala träffar under året. Dessa sker regelbundet utifrån
upparbetade former. Gäller exempelvis skolchefsträffar, presidiekonferenser,
samverkan Region 10. Beroende på mötets karaktär inbjuds representanter
från presidier, skolchefer/förbundschefer/andra tjänstepersoner.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att förbundschef tillika skolchef och presidiet (ordförande och vice ordförande) i
direktionen bereds möjlighet att delta i kurser och konferenser anordnade av
Region Västerbotten


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Information efter arbetsutskottet 20220920.

Annika Andersson informerar att Region 10 och Region Västerbotten ej
samordnas.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att förbundschef tillika skolchef och presidiet (ordförande och vice ordförande) i
direktionen bereds möjlighet att delta i relevanta kurser och konferenser.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 11 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 12 av 15
.

10. Systematiskt kvalitetsarbete

AU 20220920

Verksamheterna har analyserat läsåret 21/22 och gjort en skriftlig
sammanställning som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorerna
är inbjudna att delge innehållet i samband med direktionsmötet. Det
systematiska kvalitetsarbetet innehåller verksamheternas analyser och förslag

till utvecklingsområden.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att notera informationen.

att uppdra till Förbundschef att sammanställa SKA på

huvudmannanivå.


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Rektorerna för Malgomajskolan, Luspen och Tärnaby alpina gymnasium har
bjudits in till dagens sammanträde som föredragande. Frågor bjuds att ställa
under presentationen.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att notera informationen.

att uppdra till Förbundschef att sammanställa SKA på

huvudmannanivå.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 12 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 13 av 15
11. Läsårstider

AU 20220920

Läsårstiderna skiljer sig under detta läsår mellan kommunerna vilket påverkar
samarbetet i förbundet. Inför nästa läsår önskas en samordning av
läsårstiderna mellan de två kommunerna och Södra Lapplands
gymnasieförbund för att underlätta exempelvis samläsning av kurser.
Läsårstiderna påverkar även faktorer såsom skolskjutsar, skolmåltider och
förläggning av lärares årsarbetstid.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med
respektive kommun.

att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.


DIREKTIONSMÖTE 20221007

Ärendet föredras efter arbetsutskottet 20220920.

DIREKTIONSMÖTE 20221007

DIREKTIONEN BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med
respektive kommun.

att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.


Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 13 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 14 av 15
Närvarolista Sammanträdesdatum: 221007

Sammanträdestid: 09.0015.00

Lunch 11,5012,50

Mötet ajourneras: 13.22

Utsedd justerare: Viveka Abramsson

Kallade
När
varo

Resa
(km)

Övriga noteringar

1
Annika Andersson (C) X
2
Helen Johansson S X
3
Viveka Abramsson S X
4
Jonny Kärkkäinen KD X
5
Anders Persson C X
6
PerDaniel Liljegren KD X
7
Peter Åberg S X
8
Karin Malmfjord S X Avviker 10.30
9
BoAnders Johansson S X Inkommer 10.30 som ersättare för
Karin Malmfjord

10
Eva Flodin X
11
Hanna Hedberg X
Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 14 av 16

SLG Protokoll 221007 Sida 15 av 15
SLG Protokoll 220920

Protokoll Direktionsmöte 221007
(Signerat, SHA-256 67A3E2EF62DF7405F5886BCC2301D4784EC07698AAF0309A4314F563A3833E5D) Sida 15 av 16

Signering
Följande parter har signerat detta dokument
Hanna HedbergNamn:
2022-10-10 15:36Datum:
Signerat kryptografiskt SHA-256 

SLG Protokoll 220920 

4. Delgivningar
AU 20220920

Inga delgivningar finns att rapportera sedan föregående sammanträde

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

SLG Protokoll 220920

5. Tolkning av stadgar

AU 20220920

När det gäller den praktiska hanteringen av budget 2022 och 2023 och behov av att klarlägga hur förbundsordningens paragraf 9 kan tillämpas.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att frågan hänskjuts till direktionen utan eget yttrande.

SLG Protokoll 22 09 20
.

6. Budget 2022 och 2023

AU 20220920

Den delårsrapport som lämnats in till Malgomajskolan för perioden fram till sista augusti 2022
påvisar ett prognosisterat underskott utifrån prognos på helår som beräknas uppgå till 8 978 155.
Kommunfullmäktige i Vilhelmina beslutade 220620 att avslå utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag för utökad ram 4 250 000 kr till SLG och 4 250 000 kr till gymnasieskolan.
Malgomajskolan redovisar orsaker till underskottet i sin delårsredovisning. Gällande budget 2023
beskriver Malgomajskolan att nuvarande programutbud inte inryms inom tilldelad budget.


AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige motsvarande det förväntade underskottet

8 978 155 för Malgomajskolan med avseende på budget 2022.

att hos kommunfullmäktige i Vilhelmina begära tilläggsbelopp motsvarande 5 000 000 kr för

2023.

att begära in yttrande enligt konsortieavtalet paragraf 6 i den händelse att tilläggsbelopp ej

beviljas gällande minskat utbildningsutbud inom ramen för tidigare beviljad budget.

SLG Protokoll 220920 
.

7. Beslut om fjärrundervisning i angivna kurser

AU 20220920

Under läsåret 22/23 bedrivs fjärrundervisning vid skolenheterna inom Södra Lapplands
gymnasieförbund. En huvudman ska anmäla till Skolinspektionen när ett beslut om att använda fjärrundervisning har fattats. Handlingar som styrker anmälarens rättsliga handlingsförmåga ska
bifogas anmälan. Bifoga justerat beslutsprotokoll eller delegationsordning som visar vem som är
behörig att företräda huvudmannen vid anmälan hos Skolinspektionen. 

AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att direktionen delegerar till Förbundschef att företräda huvudmannen vid anmälan

hos Skolinspektionen gällande fjärrundervisning enligt 1 kap. 3 § och 21 kap.

skollagen (2010:800), 5 a kap. skolförordningen och 4 a kap. Gymnasieförordningen.

att inarbeta delegationen vid nästa revidering

SLG Protokoll 220920 Sida 10 av 15
.

8. Samråd enligt paragraf 7 i förbundsordningen

AU 20220920

Enligt paragraf 7 förbundsordningen (även beskrivet i Paragraf 6 i konsortieavtalet ) ska samråd
ska ske minst två gånger varje år i syfte att informera om och analysera verksamheten. Nuvarande

skrivning behöver uttolkas vad gäller former för samrådet. I samband med detta ska även

Controllerfunktion utifrån konsortieavtalet utpekas av säteskommunen.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att utreda hur samråd kan sammankallas.

SLG Protokoll 22 09 20
.

9. Beslut om deltagande i regionsövergripande samverkansgrupper

AU 20220920

Inom regionsövergripande samverkan anordnas regelbundet konferenser med såväl fysiska och

digitala träffar under året. Dessa sker regelbundet utifrån upparbetade former. Gäller exempelvis

skolchefsträffar, presidiekonferenser, samverkan Region 10. Beroende på mötets karaktär inbjuds

representanter från presidier, skolchefer/förbundschefer/andra tjänstepersoner.


AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att förbundschef tillika skolchef och presidiet (ordförande och vice ordförande) i direktionen bereds
möjlighet att delta i kurser och konferenser anordnade av Region Västerbotten

SLG Protokoll 220920 Sida 12 av 15
.

10. Systematiskt kvalitetsarbete

AU 20220920

Verksamheterna har analyserat läsåret 21/22 och gjort en skriftlig sammanställning som beskriver

det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorerna är inbjudna att delge innehållet i samband med
direktionsmötet. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller verksamheternas analyser och förslag
till utvecklingsområden.

AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att notera informationen.

att uppdra till Förbundschef att sammanställa SKA på

huvudmannanivå.

SLG Protokoll 22 09 20
11. Läsårstider

AU 20220920

Läsårstiderna skiljer sig under detta läsår mellan kommunerna vilket påverkar samarbetet i
förbundet. Inför nästa läsår önskas en samordning av läsårstiderna mellan de två kommunerna
och Södra Lapplands gymnasieförbund för att underlätta exempelvis samläsning av kurser.
Läsårstiderna påverkar även faktorer såsom skolskjutsar, skolmåltider och förläggning av lärares årsarbetstid.

AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med respektive

kommun.

att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.

SLG Protokoll 220920 Sida 14 av 15
Närvarolista

Sammanträdesdatum: 220920

Sammanträdestid: 09.0011.00

Utsedd justerare: Jonny Kärkkäinen

Kallade
Närvaro Resa (km)
Övriga noteringar

SLG Protokoll 220920 

4. Delgivningar
AU 20220920

Inga delgivningar finns att rapportera sedan föregående sammanträde

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

SLG Protokoll 220920

5. Tolkning av stadgar

AU 20220920

När det gäller den praktiska hanteringen av budget 2022 och 2023 och behov av att klarlägga hur förbundsordningens paragraf 9 kan tillämpas.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att frågan hänskjuts till direktionen utan eget yttrande.

SLG Protokoll 22 09 20
.

6. Budget 2022 och 2023

AU 20220920

Den delårsrapport som lämnats in till Malgomajskolan för perioden fram till sista augusti 2022
påvisar ett prognosisterat underskott utifrån prognos på helår som beräknas uppgå till 8 978 155.
Kommunfullmäktige i Vilhelmina beslutade 220620 att avslå utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag för utökad ram 4 250 000 kr till SLG och 4 250 000 kr till gymnasieskolan.
Malgomajskolan redovisar orsaker till underskottet i sin delårsredovisning. Gällande budget 2023
beskriver Malgomajskolan att nuvarande programutbud inte inryms inom tilldelad budget.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige motsvarande det förväntade underskottet

8 978 155 för Malgomajskolan med avseende på budget 2022.

att hos kommunfullmäktige i Vilhelmina begära tilläggsbelopp motsvarande 5 000 000 kr för

2023.

att begära in yttrande enligt konsortieavtalet paragraf 6 i den händelse att tilläggsbelopp ej

beviljas gällande minskat utbildningsutbud inom ramen för tidigare beviljad budget.

SLG Protokoll 220920 
.

7. Beslut om fjärrundervisning i angivna kurser

AU 20220920

Under läsåret 22/23 bedrivs fjärrundervisning vid skolenheterna inom Södra Lapplands
gymnasieförbund. En huvudman ska anmäla till Skolinspektionen när ett beslut om att använda fjärrundervisning har fattats. Handlingar som styrker anmälarens rättsliga handlingsförmåga ska
bifogas anmälan. Bifoga justerat beslutsprotokoll eller delegationsordning som visar vem som är
behörig att företräda huvudmannen vid anmälan hos Skolinspektionen. AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att direktionen delegerar till Förbundschef att företräda huvudmannen vid anmälan

hos Skolinspektionen gällande fjärrundervisning enligt 1 kap. 3 § och 21 kap.

skollagen (2010:800), 5 a kap. skolförordningen och 4 a kap. Gymnasieförordningen.

att inarbeta delegationen vid nästa revidering

SLG Protokoll 220920 Sida 10 av 15
.

8. Samråd enligt paragraf 7 i förbundsordningen

AU 20220920

Enligt paragraf 7 förbundsordningen (även beskrivet i Paragraf 6 i konsortieavtalet ) ska samråd
ska ske minst två gånger varje år i syfte att informera om och analysera verksamheten. Nuvarande

skrivning behöver uttolkas vad gäller former för samrådet. I samband med detta ska även

Controllerfunktion utifrån konsortieavtalet utpekas av säteskommunen.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till Förbundschef att utreda hur samråd kan sammankallas.

SLG Protokoll 22 09 20
.

9. Beslut om deltagande i regionsövergripande samverkansgrupper

AU 20220920

Inom regionsövergripande samverkan anordnas regelbundet konferenser med såväl fysiska och

digitala träffar under året. Dessa sker regelbundet utifrån upparbetade former. Gäller exempelvis

skolchefsträffar, presidiekonferenser, samverkan Region 10. Beroende på mötets karaktär inbjuds

representanter från presidier, skolchefer/förbundschefer/andra tjänstepersoner.

AU 20220920

ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att förbundschef tillika skolchef och presidiet (ordförande och vice ordförande) i direktionen bereds
möjlighet att delta i kurser och konferenser anordnade av Region Västerbotten

SLG Protokoll 220920 Sida 12 av 15
.

10. Systematiskt kvalitetsarbete

AU 20220920

Verksamheterna har analyserat läsåret 21/22 och gjort en skriftlig sammanställning som beskriver

det systematiska kvalitetsarbetet. Rektorerna är inbjudna att delge innehållet i samband med
direktionsmötet. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller verksamheternas analyser och förslag
till utvecklingsområden.

AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att notera informationen.

att uppdra till Förbundschef att sammanställa SKA på

huvudmannanivå.

SLG Protokoll 22 09 20
11. Läsårstider

AU 20220920

Läsårstiderna skiljer sig under detta läsår mellan kommunerna vilket påverkar samarbetet i
förbundet. Inför nästa läsår önskas en samordning av läsårstiderna mellan de två kommunerna
och Södra Lapplands gymnasieförbund för att underlätta exempelvis samläsning av kurser.
Läsårstiderna påverkar även faktorer såsom skolskjutsar, skolmåltider och förläggning av lärares årsarbetstid.

AU 20220920
ARBETSUTSKOTTET FÖRESLÅR

att uppdra till Förbundschef att fastställa läsårstider i samverkan med respektive

kommun.

att informera om läsårstiderna vid direktionsmötet 221214.

SLG Protokoll 220920 Sida 14 av 15
Närvarolista

Sammanträdesdatum: 220920

Sammanträdestid: 09.0011.00

Utsedd justerare: Jonny Kärkkäinen

Kallade
Närvaro Resa (km)
Övriga noteringar

1
Viveka Abramsson S X
2
Jonny Kärkkäinen KD X
3
Anders Persson C X
4
Eva Flodin X
5
Marie Mattsson X
6
Hanna Hedberg XSLG Protokoll 220920 Sida 15 av 15
Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ANDERS PERSSON

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

Namn: JONNY KÄRKKÄINEN

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

Namn: HANNA HEDBERG

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

SLG Protokoll 220920

1
Viveka Abramsson S X
2
Jonny Kärkkäinen KD X
3
Anders Persson C X
4
Eva Flodin X
5
Marie Mattsson X
6
Hanna Hedberg X

SLG Protokoll 220920 Sida 15 av 15
Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ANDERS PERSSON

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

Namn: JONNY KÄRKKÄINEN

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

Namn: HANNA HEDBERG

Datum:

Signerat kryptografiskt SHA256 hashvärde:

SLG Protokoll 220920

 

Protokoll som PDF

Protokoll 20220831

Södra Lapplands Gymnasieförbund

Tid: 20220831 9.0012.00 (avslutades kl.11.00)

Plats: Direktionsmöte på distans

Kallade och närvarande (överstruket ej närvarande)

Vilhelmina kommun
Ordinarie
Viveka Abramsson, S

Annika Andersson, C

Jonny Kärkkäinen, KD Avvek 10.15

Helen Johansson, S

Ersättare

Birgitta Ohlsson, S ersätter för Helen Johansson

Mona Malmbo, C

Inez Abrahamzon, Fi


Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)

PerDaniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

Karin Malmfjord (S)

Ersättare

HansPeter Carlsson (L)

BoAnders Johansson (S)

Emilia Ronnhed (V)

Veronika Håkansson (M)

Övriga

Eva Flodin Förbundschef

Marie Mattsson

SLG Protokoll 220831

(Signerat, SHA-256 855EA528BEE1682FF96AAE31B54C563C614E3F5F654CF37AE77CE910C4453694)
Sida 1 av 4

Protokoll 20220831
Mötet startade med information av Christer Staaf och Niklas Vilhelmsson nuläget
gällande det ekonomiska läget.

1. Upprop och val av justeringsperson för dagens sammanträde.

Beslut: Till justerare valdes Viveka Abramsson

2. Fastställande av dagordning

Beslut: dagordningen fastställdes

3. Information

Rektor

Information organisation och lägesrapport verksamheter

Dimensionering gymnasieskola konsekvenser och förarbete

Förstelärare hantering och plan

Policys och avtal utifrån inrangeringsavtal hantering och tidsplan.
Påbörjade projekt som fortlöper
Inlandsmässan
Arbetsmiljöpolicy
Klagomålshanteringsrutin (Bilaga 1)
Registrering IVO

Beslut: Att notera informationen

4. Ekonomi

När det gäller den praktiska hanteringen av budget 22 och 23 finns behov av
att klarlägga hur stadgarna ska tillämpas. Den månadsrapport som lämnats in
för Malgomajskolan avseende juli 22 påvisar underskott i relation till
periodiserad budget. Delårsredovisning inväntas 9/9. KFM Vilhelmina har
beslutat att bevilja utbildningsnämndens prioritering gällande fler elever
procentuellt på yrkesprogram summa 4 100 000. Detta täcker inte hela det
behov som Malgomajskolan beskrivit för att bedriva verksamhet i nuvarande
omfattning 2023.

Beslut:

Att uppdra till förbundschef att förtydliga tillämpning av stadgar, med avseende på
hantering av kostnadsfördelning i budget 22/23.

Att uppdra till förbundschef att analysera och sammanställa delårsredovisningen
samt konsekvenser och kostnadsutveckling för Malgomajskolan till direktionen
gällande prognosen 2022.

Att uppdra till förbundschef att bereda konsekvenser av budget 2023.

Att ovanstående uppdrag ska redovisas till direktionsmötet 221007.

SLG Protokoll 220831

(Signerat, SHA-256 855EA528BEE1682FF96AAE31B54C563C614E3F5F654CF37AE77CE910C4453694)
Sida 2 av 4

Protokoll 20220831
5. Mötesplan

Beslut:
Att fastslå mötesdatum enligt reviderat förslag.
15/9
Beredningsmöte
20/9
AU kl.911
7/10
Direktionsmötet kl. 915 (lunch 1213)
24/11
Beredningsmöte
1/12
AU kl.1415
14/12
Direktionsmöte kl.912
6.
Revidering av delegationsordning.
Beslut:

Att revidera delegationsordning avseende punkten ekonomi och upphandlingsfrågor
punkt 3 enligt förslag.

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 202205-12 kl. 0912

Plats: Extra styrelsemöte på distans

Kallade

Vilhelmina kommun

Ordinarie
Viveka Abramsson, S
Helen Johansson, S
Annika Andersson, C
Jonny Kärkkäinen, KD

Ersättare

Mona Malmbo, C

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)
Per-Daniel Liljegren (KD)
Peter Åberg (S)- lämnade mötet 11.17, Mona Malmbo går in som ersättare
Karin Malmfjord (S)

Ersättare

Övriga
Eva Flodin Förbundschef
Per Lindberg
Marie Mattsson
Protokoll SLG 20220512

Protokoll
1. Upprop och val av justeringsperson för dagens sammanträde.
– Styrelsen för Södra Lapplands Gymnasieförbund valde Annika Andersson till
justerare.
– Ordförande, sekreterare samt justerare signerar protokollet.
– Samtliga kallade, överstrukna deltog ej.
2. Fastställande av dagordning
– att anta dagordningen enligt förslag, med ändring att punkt 3 som utgår.
– att tillägga i punkt 4 Regionvästerbottens delegation.
3. Föregående protokoll
– 2022-03-03 bilaga 5
4. Regelbunden rapportering till direktionen
Regionvästerbottens delegation
– att Södra Lapplands Gymnasieförbund nominerar ordförande och
viceordförande i direktionen.
5. Information från tjänstepersonerna
Information av förbundschef Eva Flodin.
– Ekonomi
– IT
– Elevunderlag
– Marknadsföring
– Arbetsmiljöpolicy
-att notera information.
6. Utnämning av skolchef
– att direktionen utser Eva Flodin till skolchef enligt 2 kapitlet 8 a § skollagen.
7. Läsårstider
– att för läsåret 2022/2023 besluta läsårstider som följer Storumans
respektive Vilhelminas läsårstider för grundskolan.                                                     8. Systematiskt kvalitetsarbete
– att besluta årshjul och prioriterade förbättringsförslag enligt
sammanställning.
– att göra ett tillägg till utvecklingsområden som inbegriper fokus på lärande
och lärprocesser.
9. Delegationsordningen
– att upprättat förslag till delegationsordningen för Södra Lapplands
Gymnasieförbund fastställs med följande justeringar.
Ekonomi
– att justera upp till 10 prisbasbelopp.
Trygghet och studiero
– att stryka punkt 5, detta regleras i lagen.

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 20220303 kl. 1516

Plats: Extra styrelsemöte på distans

Kallade

Vilhelmina kommun

Ordinarie

Viveka Abramsson, S

Magnus Johansson, S

Annika Andersson, C

Jonny Kärkkäinen, KD

Ersättare

Helen Johansson, S

Birgitta Ohlsson, S

Mona Malmbo, C

Inez Abrahamzon, Fi

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C) Ordförande

PerDaniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

Karin Malmfjord (S)

Ersättare

HansPeter Carlsson (L)

BoAnders Johansson (S)

Emilia Ronnhed (V)

Veronika Håkansson (M)

Övriga

Eva Flodin Förbundschef

Per Lindberg

Marie Mattsson

Protokoll SLG 20220303

Protokoll
1. Beslutsärende, upprop och val av sekreterare och justeringsperson för dagens
sammanträde.

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund valde Marie Mattsson till sekreterare
och PerDaniel Liljegren valdes till justerare.

Ordförande, sekreterare samt justerare signerar protokollet.

Samtliga kallade, överstrukna deltog ej.

2. Fasthållande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av förbundsordning/stadgar för SLGse bilaga version 23 feb

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget till förbundsordning/stadgar.

4. Firmatecknare för förbundet.

Beslut: Gällande fall där det efterfrågas underskrift av firmatecknare såsom speciella
ärenden, avtal, överenskommelser eller andra handlingar som ska undertecknas
som en följd av ett annat beslut äger följande rätt att var för sig rätt att agera
firmatecknare för Södra Lapplands gymnasieförbund:

Förbundschef Eva Flodin

Styrelseordförande Anders Persson

Vice ordförande Viveka Abrahamsson.

Styrelsen beslutar att Förbundschef Eva Flodin även i övrigt har rätt att skriva på de
avtal som är aktuella för verkställighet av styrelsens beslut fram tills det ny
delegationsordning har antagits.

Beslutet förklarades direkt justerat.

5. Tillsättande av dataskyddsombud. Förslag till beslut; Isak Nyström

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget Isak Nyström som nytt dataskyddsombud
för SLG.

6. Övriga frågor/information

Inga övriga frågor

7. Mötets avslutande

Ordförande Anders Persson förklara mötet för avslutat och tackar alla för de kunde
ställa upp med så kort varsel

Protokoll som PDF

Södra Lapplands Gymnasieförbund
Tid: 20220216 09.0012.00

Plats: Sammanträde på distans

Länk: se separat inbjudan

Kallade

Vilhelmina kommun

Ordinarie

Viveka Abramsson, S

Magnus Johansson, S

Annika Andersson, C

Jonny Kärkkäinen, KD

Ersättare

Helen Johansson, S

Birgitta Ohlsson, S

Mona Malmbo, C

Inez Abrahamzon, Fi

Storumans kommun

Ordinarie

Anders Persson (C)

PerDaniel Liljegren (KD)

Peter Åberg (S)

Karin Malmfjord (S)

Ersättare

HansPeter Carlsson (L)

BoAnders Johansson (S)

Emilia Ronnhed (V)

Veronika Håkansson (M)

Övriga

Eva Flodin Förbundschef

Per Lindberg

Marie Mattsson

Christer Staaf
Skolchef Vilhelmina kommun avvek 9.5011.15
Samtliga kallade listade,
överstrukna deltog ej.

Protokoll
1. Beslutsärende, upprop och val av sekreterare och justeringsperson för dagens
sammanträde.

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund valde Marie Mattsson till
sekreterare och PerDaniel Liljegren valdes till justerare.

Ordförande, sekreterare samt justerare signerar protokollet.

Ordförande har problem med uppkoppling, ifall ordförande får fortsatt problem så tar
Jonny Kärkkäinen vid.

2. Fasthållande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Föregående protokoll

20221208.1.1.1 bilaga 7 godkändes och lades till handlingarna

4. Regelbunden rapportering till styrelsen

Eva redogör att rapportering till styrelsen ska vara en stående punkt i dagordningen
Just nu finns inget att rapportera.

5. Information från tjänstepersonerna

Administrativa rutiner se PP bilaga 1

Dokumentation

Protokoll lagras och signeras i Vilhelmina kommuns arkiv samt SLG Team

Protokoll lagras också i Storumans kommuns arkiv

Kungörelser

Protokoll och kallelser läggs ut på kommunernas hemsida och SLG:s egen
hemsida,
https://sgy.se/
Annika informerar hur hon gör SLG:s protokollen tillgänglig för
kommunstyrelsen via delgivning. Ulrika Österström kommunskanslist.

Protokoll SLG 220216

Protokoll
Information från förbundschef Viktiga datum

1/7 Ny huvudman (Förbundschef blir även skolchef)

Statsbidrag

Ansökningar ex. förnya NIU i Storuman och Tärnaby in i SLG

Ansvarsfrågor som står i skollagen som skolchef

Viktigt att notera att huvudmannaskapet för gymnasieutbildningen i våra
kommuner kvarstår hos kommunerna till 30/6 därefter tar SLG över som
huvudman den 1/7

14/8 Inrangering personal

Uppe alla administrativa system

Police och avtal tecknade, för arbetsgivare ansvaret,
personalfrågor

IT system, elever/personal

22/8 Eleverna börjar

Rekryteringar

21/3 Rektor Luspengymnasiet/TAG Tomas Nybrand

Gemensam schemaläggare har varit ute för sökning, men rekryteringen är
pausad för tillfället. De tre rektorerna ska ha en dialog hur man ska strukturerar
arbetet runt det gemensamma schemat.

Ersättningsnivå till säteskommunen, information

Konsortieavtalet bilaga1 ger de ekonomiska förutsättningar för förbundet. Där
finns en post som dras från förbundet som en avgift till säteskommunen. Den
posten är inte färdigbehandlad huvudsakligen för IT kostnader. Detta arbete
fortsätter med ITchef Jonas Örnberg i Vilhelmina kommun eftersom det är där
som SLG kommer att extrakostnader, se “Digitalt ekosystem”

Protokoll
Digitalt ekosystem

Nätverkslösningar mellan Vilhelmina och Storuman

Lystkom och dialog runt hantering. Projekt via IT Vilhelmina

Skoladministrativa system och personuppgiftshantering

System för personaladministration

Befarad kostnadsökning under övergångsperiod gällande ITkostnader.

Antagningsläget

Malgomaj

Malgomajskolan:

82 st sökande i förstahandsval (samt 5 st elever på väg för IMprogram,
Första rummet, (62 elever åk 9 Hbsk, 3 st fjällskolorna)

(Ingen elev på Hbsk har sökt program motsvarande vad vi erbjuder på annan
ort.)

37 st sökande från andra kommuner (Storuman, Vindeln, Åsele och Dorotea)

Dorotea 13 st förstahandssökande = markant ökning.

Åsele 17 st förstahandssökande.

Storuman 6 st förstahandssökande

Luspengymnasiet

Luspen har 22 (av 42 åk 9) förstahandssökande från Storuman samt 5
utifrån. I budget är det räknat med 30 egna och 2 utifrån Tot 32

Eleverna från Storuman/Tärnaby har sökt:

22 Lycksele

1 MalungSälen

3 Skellefteå

1 TAG

5 Umeå

6 Vilhelmina

1 Örnsköldsvik

1 Östhammar

TAG har fyllt sina platser åk 1 för NIU

Protokoll SLG 220216

Protokoll
Läsårstider

Ser olika ut mellan skolorna, rektorerna jobbar vidare med detta. Vi kommer att
behöva justera läsårstiderna som är beslutat i respektive nämnd eftersom elever skall
läsa tillsammans och lärare som ska undervisa både i Storuman och Vilhelmina.
Detta är också kopplat till skolskjutsar, skolmåltider tillsammans med grundskolan i
respektive kommun. Förbundschef, Eva Flodin återkommer till styrelsen i april med
ett förslag.

Upphandling med bussar pågår mellan Vilhelmina och Storuman för SLG:s behov

6. Arvodesreglementet

Fram till den 1/7 så arvoderas ledamöterna av respektive kommun. Därefter föreslås
reglementet i Vilhelmina kommun gälla i tillämpliga delar för delegater i SLG:s
styrelse med undantag för ordförande och vice ordförande, se nedan

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund beslutade att ge uppdraget till
förbundschef, Eva Flodin att arbeta vidare kring arvode och uppdragets innehåll för
ordförande och viceordförande till nästa möte.

7. Uppdaterad förbundsordning

Det återstår en del arbete med förbundsordningen varför styrelsen uppdrog åt Per
Lindberg att kalla till ett extra arbetsmöte kring denna fråga

Styrelsen återremitterade ärendet till ett extra styrelsemöte den 3 mars

En uppdaterad version av förbundsordningen måste vara klar till KS/AU i Storuman
senast den 15 mars för att hinna med KFM i resp. kommun före sommaren

8. Systematisk kvalitetsarbetet

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund beslutade att uppdra till
förbundschef, Eva Flodin att arbeta fram ett förslag till det systematiska
kvalitetsarbetet.

Protokoll
9. Sammanträdesplan bilaga 2

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund beslutar att fastslå
sammanträdesplan med ändringar av oktobermötet från 5 till den 7/10 se
uppdaterad sammanträdesplan.

10. Delegationsordningen

Styrelsen för Södra Lapplands gymnasieförbund uppdrar till förbundschef Eva Flodin
att ta fram underlag till delegationsordning.

11. Övrig information

PerDaniel informerar att den 17/2 kl.16.1517.00 är det ett informationsmöte via
glesbygdsmedicin om forskningsprofilen. PerDaniel skickar teamslänk.
Minervagymnasium, Umeå planerar att starta Teknikprogrammets 4:e år hösten 2022
och har gärna samverkan med företag och skolhuvudmän i hela länet.

12. Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet